RoháčekJeremiáš41

Jeremiáš

Izmael zabije Gedaliáša a mnoho iných.1 A stalo sa v sied­mom mesiaci, že prišiel Iz­mael, syn Ne­taniáša, syna Elišamov­ho, z kráľov­ského semena a z veľmožov kráľových, a desiati mužovia s ním ku Gedaliášovi, synovi Achikámov­mu, do Mic­py, a jed­li tam spolu chlieb v Mic­pe. 2 Po­tom po­vs­tal Iz­mael, syn Ne­taniášov, a desiati mužovia, ktorí boli s ním, a za­bili Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánov­ho, mečom. A tak usmrtil toho, ktorého ustanovil babylon­ský kráľ nad zemou. 3 I všet­kých Židov, ktorí boli s ním, s Gedaliášom, v Mic­pe, i Chal­dejov, ktorí sa tam našli, bojov­ných mužov, po­bil Iz­mael. 4 A stalo sa druhého dňa, po tom, čo za­bil Gedaliáša - a ne­vedel ni­kto o tom -, 5 že prišli mužovia zo Sichema, zo Šíla a zo Samárie, osem­desiati mužovia, s oholenými bradami a s roz­tr­hnutými rúchami a dorezaní na tele, v ktorých ruke bola obilná obeť a kadivo, aby to vniesli do domu Hos­podinov­ho. 6 A Iz­mael, syn Ne­taniášov, vy­šiel oproti ním z Mic­py idúc pomaly a plačúc. A stalo sa, keď sa stretol s nimi, že im po­vedal: Poďte ku Gedaliášovi, synovi Achikámov­mu! 7 A stalo sa, keď prišli na­pro­stred mes­ta, že ich po­zabíjal Iz­mael, syn Ne­taniášov, a po­hádzal doprostred jamy, on i mužovia, ktorí boli s ním. 8 A desiati mužovia sa našli medzi nimi, ktorí po­vedali Iz­maelovi: Ne­u­smr­cuj nás, lebo máme ukryté zásoby, uložené na poli, pšenice, jačmeňa, oleja a medu. A nechal tak a ne­u­smr­til ich medzi ich brat­mi. 9 A jama, do ktorej po­hádzal Iz­mael všet­ky mŕt­ve telá mužov, ktorých po­bil pre Gedaliáša, je tá, ktorú spravil kráľ Aza zo strachu pred Bášom, iz­rael­ským kráľom. Tú na­pl­nil Iz­mael, syn Ne­taniášov, po­bitými. 10 A Iz­mael zajal všetok ostatok ľudu, ktorý bol v Mic­pe, dcéry kráľove i všetok ľud, všetkých, ktorí boli po­zos­tali v Mic­pe, nad ktorými bol ustanovil Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, Gedaliáša, syna Achikámov­ho. A tedy ich zajal Iz­mael, syn Ne­taniášov, a išiel, aby prešiel na druhú stranu k synom Am­monovým. Jochanán ide pomstiť Gedaliáša. Izmael ujde.11 Ale keď počul Jochanán, syn Kareachov, i všet­ci velitelia voj­sk, ktorí boli s ním, o všet­kom tom zlom, ktoré porobil Iz­mael, syn Ne­taniášov, 12 sob­rali všet­kých tých mužov a išli, aby bojovali proti Iz­maelovi, synovi Ne­taniášov­mu, a našli ho pri mnohých vodách, ktoré v Gibe­one. 13 A stalo sa, keď uvidel všetok ľud, ktorý bol s Iz­maelom, Jochanána, syna Kareachov­ho i všet­kých veliteľov voj­sk, ktorí boli s ním, za­radovali sa. 14 A ob­rátil sa všetok ľud, ktorý bol zajal Iz­mael z Mic­py, vrátil sa a išiel k Jochanánovi, synovi Kareachov­mu. 15 A Iz­mael, syn Ne­taniášov, utiekol s ôs­mimi mužmi pred Jochanánom a od­išiel k synom Am­monovým. 16 Po­tom pojal Jochanán, syn Kareachov, a všet­ci velitelia voj­sk, ktorí boli s ním, všetok ostatok ľudu, ktorý vrátil od Iz­maela, syna Ne­taniášov­ho, z Mic­py, keď už bol za­bil Gedaliáša, syna Achikámov­ho, mužov bojov­níkov i ženy i deti i komor­níkov, ktorých na­vrátil zpät z Gibe­ona, 17 a odíduc po­bud­li v hos­pode Kim­hámovej, ktorá je pri Bet­leheme, aby od­išli a vošli do Egyp­ta 18 pred Chal­dej­mi, lebo sa ich báli, pre­tože Iz­mael, syn Ne­taniášov, za­bil Gedaliáša, syna Achikámov­ho, ktorého bol ustanovil babylon­ský kráľ nad zemou.

RoháčekJeremiáš41