RoháčekJeremiáš39

Jeremiáš

Jeruzalem dobytý. Cedekiáš oslepený. Ľud zajatý.1 Deviateho roku Cedekiáša, jud­ského kráľa, desiateho mesiaca prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, i všet­ko jeho voj­sko proti Jeruzalemu a obľah­li ho. 2 Jedenás­teho roku Cedekiáša, štvr­tého mesiaca, deviateho dňa toho is­tého mesiaca bolo prelomené mes­to. 3 A vošly všet­ky kniežatá babylon­ského kráľa a po­sadily sa v pro­stred­nej bráne: Ner­gal-šarecer, Sam­gar­nebú, Sar­sechim, náčel­ník dvoraninov, Ner­gal-šarecer, náčel­ník mágov a všet­ky os­tat­né kniežatá babylon­ského kráľa. 4 A stalo sa, keď ich uvidel Cedekiáš, jud­ský kráľ, i všet­ci bojov­ní mužovia, že utiekli a vy­šli vnoci z mes­ta ces­tou za­hrady kráľovej, bránou medzi dvoma murami. A vy­šiel ces­tou Jor­dán­skej roviny. 5 Ale ich prena­sledovalo voj­sko Chal­dejov a do­stih­li Cedekiáša na rovinách Jericha a vzali ho a pri­vied­li ho k Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, hore do Rib­ly v zemi Chamata, a tam ho súdil. 6 A babylon­ský kráľ po­bil synov Cedekiášových v Rib­le pred jeho očima, i všet­kých pop­red­ných Júdových po­bil babylon­ský kráľ. 7 A oči Cedekiášove oslepil a po­viazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona. 8 A Chal­deji spálili dom kráľov ako i domy ľudu ohňom a múry Jeruzalema roz­borili. 9 A ostatok ľudu, ktorý bol po­zos­tal v mes­te, i pre­beh­lých, ktorí boli pre­beh­li k ne­mu, jako aj iný ostatok ľudu, ktorí boli po­zos­tali, pre­stehoval Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, do Babylona. 10 A z ľudu tých chudob­ných, ktorí ne­mali ničoho, ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, v zemi Júdovej a dal im vinice a role toho dňa. Jeremiáš a Ebed-melech zachránení.11 A Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, pri­kázal Nebuzaradánovi, veliteľovi kráľov­skej stráže, o Jeremiášovi a po­vedal: 12 Vez­mi ho a ob­ráť na neho svoje oči a ne­urob mu ničoho zlého, ale jako ti bude hovoriť, tak s ním nalož. 13 A tak po­slal Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, a Nebušaz­ban, náčel­ník dvoraninov, a Ner­gal-šarecer, náčel­ník mágov, a všet­ci velitelia babylon­ského kráľa 14 a tedy poslali a vzali Jeremiáša zo dvora stráže a oddali ho Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánov­ho, aby ho vy­viedol von do domu. A tak býval medzi ľudom. 15 A k Jeremiášovi stalo sa slovo Hos­podinovo, keď bol za­tvorený vo dvore stráže, po­vediac: 16 Iď a po­vieš Et­hi­opovi Ebed-melechovi: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, uvediem svoje slová na toto mes­to na zlé a nie na dob­ré, a budú sa diať pred tvojou tvárou toho dňa. 17 Ale ťa vy­trh­nem toho dňa, hovorí Hos­podin, a nebudeš vy­daný do ruky mužov, ktorých tvári sa bojíš. 18 Lebo is­tot­ne ťa vy­slobodím, a ne­pad­neš od meča, a bude ti tvoja duša za korisť, pre­tože si sa nadejal na mňa, hovorí Hos­podin.

RoháčekJeremiáš39