RoháčekJeremiáš28

Jeremiáš

Falošný prorok Chananiáš.1 A stalo sa toho roku, na počiat­ku kraľovania Cedekiáša, jud­ského kráľa, štvr­tého roku, piateho mesiaca, že mi po­vedal Chananiáš, syn Azúrov, prorok, ktorý bol z Gibe­ona, v dome Hos­podinovom, pred očami kňazov a všet­kého ľudu a riekol: 2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Polámal som jar­mo babylon­ského kráľa. 3 Ešte dva roky a navrátim na toto mies­to všet­ky nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré po­bral Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, z tohoto mies­ta a do­pravil ich do Babylona. 4 I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Vtedy po­vedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiášovi pred očami kňazov a pred očami všet­kého ľudu, ktorí stáli v dome Hos­podinovom, 6 a tedy riekol prorok Jeremiáš: Ameň! Nech tak učiní Hos­podin; nech po­staví a tak spl­ní Hospodin tvoje slová, ktoré si prorokoval, že v­raj Hos­podin navráti nádoby domu Hos­podinov­ho i všet­kých pre­stehovaných z Babylona na toto mies­to. 7 Avšak nože počuj toto slovo, ktoré ja teraz poviem v tvoje uši jako aj v uši všet­kého ľudu. 8 Proroci, ktorí boli predo mnou a pred tebou od veku a prorokovali o mnohých zemiach a proti veľkým kráľov­stvám čo do voj­ny, nejakej pohromy alebo moru, 9 prorok, ktorý prorokuje o po­koji, keď sa do­stanoví slovo toho proroka, vtedy sa po­zná prorok, že ho po­slal Hos­podin vprav­de. 10 Vtedy vzal prorok Chananiáš jar­mo so šije proroka Jeremiáša a polámal ho. 11 A Chananiáš po­vedal pred očami všet­kého ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin: Tak­to polámem jar­mo Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, po dvoch rokoch so šije všet­kých národov. A prorok Jeremiáš išiel svojou ces­tou. 12 Ale stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi, keď už bol polámal prorok Chananiáš jar­mo so šije proroka Jeremiáša, po­vediac: 13 Iď a po­vieš Chananiášovi: Tak­to hovorí Hos­podin: Polámal si drevené jar­má, ale na­mies­to nich spravíš želez­né jar­má. 14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Dal som želez­né jar­mo na šiju všet­kých tých­to národov, aby slúžili Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, a budú mu slúžiť, ba ešte i poľnú zver som mu dal. 15 A prorok Jeremiáš po­vedal prorokovi Chananiášovi: Nože počuj, Chananiášu! Ne­pos­lal ťa Hos­podin, ale ty robíš to, aby sa ten­to ľud nadejal na lož. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, zaženiem ťa s po­vr­chu zeme, zo­mrieš tohoto roku, pre­tože si hovoril to, čím by si od­vrátil ľud od Hos­podina. 17 A tak zo­mrel prorok Chananiáš toho is­tého roku, sied­meho mesiaca.

RoháčekJeremiáš28