RoháčekJeremiáš43

Jeremiáš

Velitelia odoprú posluch a zajmú Jeremiáša.1 A stalo sa, keď do­hovoril Jeremiáš všet­kému ľudu všet­ky slová Hos­podina, ich Boha, s ktorými ho po­slal Hos­podin, ich Bôh, k nim, všet­ky tieto slová, 2 že po­vedal Azariáš, syn Hošai­ášov, a Jochanán, syn Kareachov, a všet­ci tí zlost­ní mužovia po­vedali Jeremiášovi: To je lož, čo hovoríš; ne­pos­lal ťa Hos­podin, náš Bôh, aby si povedal: Ne­vchádzaj­te do Egypta, aby ste tam po­hos­tínili. 3 Ale Báruch, syn Neriášov ťa navádza proti nám, aby nás vydal do ruky Chal­dejov po­biť nás alebo nás zajatých pre­stehovať do Babylona. 4 Ani neposlúchol Jochanán, syn Kareachov, a tak i všetci velitelia voj­sk i všetok ľud na hlas Hos­podinov, zos­tať bývať v zemi Júdovej. 5 A tak vzal Jochanán, syn Kareachov, i všet­ci velitelia voj­sk všetok zbytok Júdov, všet­kých, ktorí sa boli na­vrátili zo všet­kých národov, kam boli za­hnaní, aby po­hos­tínili v zemi Júdovej, 6 mužov i ženy i deti i dcéry kráľove i všet­ky iné duše, ktoré zanechal Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, s Gedaliášom, synom Achikáma, syna Šafánov­ho, a s prorokom Jeremiášom a Báruchom, synom Neriášovým, Proroctvo: Nabuchodonozor prijde a spustoší Egypt.7 a vošli do Egyptskej zeme, lebo ne­pos­lúch­li na hlas Hos­podinov, a prišli až do Tach­pan­chesa. 8 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi v Tach­pan­chese po­vediac: 9 Vez­mi do svojej ruky veľké kamene a skryješ ich v mal­te v tehel­ni, ktorá je pri vchode do domu fara­onov­ho v Tach­pan­chese, pred očami mužov Židov 10 a po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, pošlem a vez­mem Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, svoj­ho služob­níka, a po­stavím jeho trón nad týmito kameňmi, ktoré som ukryl, a roz­tiah­ne svoj bal­dachýn nad nimi. 11 Prij­de a zbije Egypt­skú zem a vy­dá, koho na sm­rť, toho na sm­rť, koho do zajatia, toho do zajatia, a koho pod meč, toho pod meč. 12 A zanietim oheň v domoch bohov Egypťanov, a popáli ich a zaj­me ich a odeje sa Egypt­skou zemou, jako sa pas­tier odeje svojím rúchom, a vy­j­de od­tiaľ v po­koji. 13 A poláme mod­lár­ske stĺpy Bét-šemeša, ktoré je v Egypt­skej zemi, a domy bohov Egypťanov popáli ohňom.

RoháčekJeremiáš43