RoháčekJeremiáš35

Jeremiáš

Rechabiti odoprú piť víno.1 Slovo, ktoré sa stalo od Hos­podina k Jeremiášovi vo dňoch Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, po­vediac: 2 Iď do domu Rechabitov a budeš hovoriť s nimi a do­vedieš ich do domu Hos­podinov­ho do jed­nej z chýž a budeš im dávať piť víno. 3 A tak som pojal Jazaniáša, syna Jeremiáša, syna Chabaciniášov­ho, i jeho bratov i všet­kých jeho synov i všetok dom Rechabitov. 4 A do­viedol som ich do domu Hos­podinov­ho, do chyže synov Chanána, syna Jig­daliášov­ho, muža Božieho, ktorá bola vedľa chyže kniežat, ktorá bola nad komorou Maaseiáša, syna Šal­lúmov­ho, strážcu prahu. 5 A po­stavil som pred synov domu Rechabitov žbán­ky, pl­né vína, a po­háre a po­vedal som im: Pite víno! 6 Ale oni riekli: Ne­pijeme vína. Lebo Jonadáb, syn Rechabov, náš otec, nám za­kázal a povedal: Nebudete piť vína ani vy ani vaši synovia až na veky. 7 Ani nebudete staväť domu ani nebudete siať semena ani nebudete sadiť vinice ani ich nebudete mať, ale budete bývať v stánoch po všetky svoje dni, aby ste žili mnoho dní na tvári zeme, v ktorej po­hos­tínite. 8 A tak sme po­slúch­li hlas Jonadába, syna Rechabov­ho, svoj­ho ot­ca, vo všet­kom, čo nám pri­kázal, totiž aby sme ne­pili vína po všetky svoje dni ani my ani naše ženy ani naši synovia ani naše dcéry 9 a aby sme ne­staväli domov, aby sme v nich bývali, ani nemali ani vinice ani poľa ani semena, 10 a p­reto bývame v stánoch a po­slúchame a robíme všet­ko tak, ako nám to pri­kázal Jonadáb, náš otec. 11 A stalo sa, keď prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, hore do zeme, že sme po­vedali: Poďte a voj­dime do Jeruzalema pred voj­skom Chal­dejov a pred voj­skom Sýrov, a tak bývame v Jeruzaleme. Bôh ich stavia za príklad poslušnosti a sľubuje im požehnanie.12 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po­vediac: 13 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Iď a po­vieš mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema: Či si ne­vez­mete na­učenia, aby ste počúvali na moje slová? hovorí Hos­podin. 14 Stoja slová Jonadába, syna Rechabov­ho, ktorý pri­kázal svojim synom, aby ne­pili vína, a ne­pili až do tohoto dňa, lebo po­slúchajú pri­kázanie svoj­ho ot­ca. A ja vám hovorím vstávajúc skoro za rána a vše len hovorím, ale ne­počúvate na mňa. 15 A po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov vstávajúc skoro za rána a po­sielajúc znova a znova a hovorím: Nože sa na­vráťte každý od svojej zlej ces­ty a rob­te tak, aby boly vaše skut­ky dob­ré, a nechoďte za inými boh­mi, aby ste im slúžili, a bývaj­te v zemi, ktorú som dal vám i vašim ot­com, ale ne­na­klonili ste svoj­ho ucha ani ne­počúvate na mňa. 16 Lebo synovia Jonadába, syna Rechabov­ho, za­chovávajú pri­kázanie svoj­ho ot­ca, ktoré im pri­kázal; ale ten­to ľud ne­počúva na mňa. 17 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, uvediem na Júdu a na všet­kých obyvateľov Jeruzalema všet­ko to zlé, ktoré som hovoril proti nim, pre­tože som im hovorieval, ale ne­pos­lúch­li; volával som na nich, ale sa ne­oh­lásili. 18 A domu Rechabitov po­vedal Jeremiáš: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Pre­to, že po­slúchate pri­kázanie Jonadába, svoj­ho ot­ca, a os­tríhate všet­ky jeho pri­kázania a robíte všet­ko tak, ako vám to pri­kázal, 19 pre­to tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Nebude vy­ťatý muž Jonadábovi, synovi Rechabov­mu, ktorý by stál pred mojou tvárou, po všetky dni.

RoháčekJeremiáš35