RoháčekJeremiáš16

Jeremiáš

Bôh pošle smrť, hlad a smútok. Ľud sa pýta: Prečo?1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Neber si ženy ani ne­maj synov ani dcér na tom­to mies­te! 3 Lebo tak­to hovorí Hos­podin o synoch a o dcérach, splodených na tom­to mies­te, jako aj o ich materiach, ktoré ich porodily, a o ich ot­coch, ktorí ich splodili v tej­to zemi: 4 Po­mrú pre­bolest­nými sm­rťami, nebudú oplakávaní ani nebudú po­chovaní, budú za hnojivo na tvári zeme, a po­hynú mečom a hladom, a ich mŕt­ve telo bude za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­skej zveri. 5 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Ne­voj­deš do domu smút­ku ani ne­poj­deš oplakávať ani ich ne­poľutuješ! Lebo som od­pratal svoj po­koj od tohoto ľudu, hovorí Hos­podin, milosť a zľutovanie. 6 A po­mrú veľkí i malí v tej­to zemi, nebudú po­chovaní, ani ich nebudú oplakávať ani sa nenarežú ani si ne­spravia za nich plešiny, 7 ani im nebudú lámať ­chleba pre smútok, aby po­tešili niektorého nad mŕt­vym, ani ich ne­na­poja po­három po­tešenia v smút­ku nad jeho ot­com alebo nad jeho materou. 8 Ani ne­voj­deš do domu hodovania, aby si sadol s nimi jesť a piť. 9 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, spôsobím to, aby umĺkol z tohoto mies­ta, pred vašimi očima a vo vašich dňoch, hlas veselos­ti a hlas rados­ti, hlas ženícha a hlas ne­ves­ty. Divia sa, prečo by Pán trestal.10 A stane sa, keď oznámiš tomuto ľudu všet­ky tieto slová, že ti po­vedia: Prečo hovoril Hos­podin proti nám všet­ko toto veľké zlé? A čo je naša ne­právosť, alebo čo náš hriech, ktorým by sme zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu? 11 A po­vieš im: Pre­to, že mňa opus­tili vaši ot­covia, hovorí Hos­podin, a od­išli za inými boh­mi a slúžili im a klaňali sa im a mňa opus­tili a ne­os­tríhali môj­ho zákona. 12 Ale vy ste robili ešte horšie ako vaši ot­covia, lebo hľa, každý chodíte za umienenosťou svoj­ho zlého srd­ca ne­počúvajúc na mňa. 13 Pre­to vás šmarím s tej­to zeme na zem, ktorej ste ne­znali ani vy ani vaši ot­covia, a tam budete slúžiť iným bohom vod­ne i vnoci, pre­tože vám nedám milo­sr­den­stva. Bôh odplatí neprávosť, ale sa zase zľutuje.14 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­viedol synov Iz­raelových hore z Egypt­skej zeme, 15 ale: Jako že žije Hos­podin, ktorý vy­viedol synov Iz­raelových hore zo zeme severa a zo všet­kých zemí, do ktorých ich bol rozoh­nal. A do­vediem ich zpät do ich zeme, ktorú som dal ich ot­com. 16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hos­podin, a vy­lovia ich, a po­tom pošlem po mnohých lov­cov, a zlapajú ich so všet­kých vr­chov a so všet­kých brehov a z roz­sad­lín skál. 17 Lebo moje oči hľadia na všet­ky ich ces­ty, nie sú ukryté predo mnou, ani ich ne­právosť nie je skrytá pred mojimi očima. 18 Ale najprv im zaplatím dvoj­násob­ne za ich ne­právosť a za ich hriech, pre­tože poškvr­nili moju zem mr­cinou svojich hnusôb a svojimi ohav­nosťami na­pl­nili moje dedičs­tvo.- 19 Hos­podine, moja silo a moja pev­nosť a moje útočište v deň súženia, k tebe prij­dú národy od končín zeme a po­vedia: Naši ot­covia zdedili iba lož a márnosť, a neni medzi tým nik­toré, ktoré by pros­pelo. 20 Či si má človek spraviť bohov, ktorí pred­sa nie sú boh­mi? 21 Pre­to hľa, spôsobím to, aby už po­znali ten­to raz, spôsobím to, aby po­znali moju ruku a moju hr­din­skú silu, a po­znajú, že moje meno je Hospodin.

RoháčekJeremiáš16