RoháčekJeremiáš19

Jeremiáš

So žbánom v doline Ben-hinnoma: Hrozné tresty za modlárstvo.1 Tak­to riekol Hos­podin: Iď a kúpiš hlinený žbán, s hrdlom, od hrnčiara a poj­mi nie­ktorých zo starších z ľudu a zo starších z kňazov 2 a vy­j­deš do doliny Ben-hin­noma, ktorá je pri vchode do brány Char­sít, a tam budeš hlásať slová, ktoré ti budem hovoriť. 3 A po­vieš: Počuj­te slovo Hos­podinovo, kráľovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema! Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, uvediem zlé na toto mies­to, takže každému, ktokoľvek počuje o ňom, bude znieť v ušiach, 4 pre­tože ma opus­tili a učinili toto mies­to cudzím a kadili na ňom iným bohom, ktorých ne­znali oni ani ich ot­covia ani kráľovia Júdovi, a na­pl­nili toto mies­to kr­vou ne­vin­ných. 5 A vy­stavili výšiny Bálove, aby pálili svojich synov ohňom zápal­nými obeťami Bálovi, čoho som ne­prikázal a o čom som nehovoril, čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce. 6 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa nebude viacej nazývať toto mies­to Tofetom a dolinou Ben-hin­noma, ale dolinou vraždenia. 7 A vy­práz­dnim radu Júdu a Jeruzalema na tom­to mies­te a spôsobím to, aby pad­li od meča pred svojimi ne­priateľmi a od ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a vydám ich mŕt­ve telo za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­skej zveri. 8 A ob­rátim toto mes­to na pus­tinu a na rezavý po­smech. Každý, kto poj­de pop­ri ňom, zdesí sa a zhík­ne nad všet­kými jeho úder­mi. 9 A spôsobím to, že budú jesť mäso svojich synov a mäso svojich dcér, a každý bude jesť mäso svoj­ho blížneho v obľa­hnutí a v sov­rení, ktorým ich sov­rú ich ne­priatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu. 10 Po­tom roz­biješ žbán pred očami mužov, ktorí poj­dú s tebou. 11 A po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Tak roz­bijem ten­to ľud i toto mes­to, jako niek­to rozbije nádobu hr­nčiara, ktorá sa už ne­môže viacej na­praviť, a v Tofete budú po­chovávať, pre­tože nebude in­de miesta na po­chovávanie. 12 Tak urobím tomuto mies­tu, hovorí Hos­podin, i jeho obyvateľom, nato, aby som vydal toto mes­to, aby bolo jako Tofet. 13 A tak budú domy Jeruzalema a domy kráľov Júdových, tie nečis­té, jako mies­to Tofet, čo do všet­kých domov, na ktorých po­strešiach kadili všet­kému voj­sku nebies a liali iným bohom liate obeti. 14 A keď prišiel Jeremiáš z Tofeta, kam ho bol po­slal Hos­podin, aby prorokoval, po­stavil sa v ná­dvorí domu Hos­podinov­ho a riekol všet­kému ľudu: 15 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, uvediem na toto mes­to i na všet­ky jeho mes­tá všet­ko to zlé, ktoré som hovoril proti ne­mu, lebo za­tvr­dili svoju šiju, aby ne­pos­lúchali mojich slov.

RoháčekJeremiáš19