RoháčekJeremiáš52

Jeremiáš

Jeruzalem dobytý. Cedekiáš oslepený.1 Cedekiáš mal dvad­saťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme, a meno jeho mat­ky bolo Chamútaľ, dcéra Jeremiášova, z Lib­ny. 2 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako robil Jehojakim. 3 Lebo pre hnev Hos­podinov sa to dialo v Jeruzaleme a v Júdovi, do­kiaľ ich len ne­od­vr­hol zp­red svojej tvári. A Cedekiáš sa sprotivil babylon­skému kráľovi. 4 A stalo sa deviateho roku jeho kraľovania, desiateho mesiaca, desiateho dňa toho is­tého mesiaca, že prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, on i všet­ko jeho voj­sko proti Jeruzalemu, a roz­ložili sa proti nemu táborom a vy­stavili proti nemu hrad­by do­okola. 5 A tak bolo mes­to obľa­hnuté až do jedenás­teho roku kráľa Cedekiáša. 6 Potom štvrtého mesiaca, deviateho dňa toho mesiaca zmoc­nil sa mes­ta hlad, a nebolo chleba pre ľud zeme. 7 Vtedy bolo prelomené mes­to, a všet­ci bojov­ní mužovia utiek­li a vy­šli z mes­ta vnoci ces­tou brány medzi dvoma múrami, ktorá bola pri za­hrade kráľovej. (A Chal­deji boli proti mes­tu do­okola. ) A išli ces­tou roviny Araby. 8 Ale vojsko Chal­dejov prena­sledovalo kráľa, a do­stih­li Cedekiáša na rovinách Jericha, a všet­ko jeho voj­sko sa roz­pŕch­lo od neho. 9 A chytiac kráľa od­vied­li ho k babylon­skému kráľovi hore do Rib­ly v zemi Chamata, a tam vypovedal nad ním súd. 10 A babylon­ský kráľ po­bil synov Cedekiášových pred jeho očima a po­bil aj všet­ky kniežatá Júdove v Rib­le. 11 A oči Cedekiášove oslepil a po­viazal ho dvoma medenými reťazami. A babylon­ský kráľ ho do­viedol do Babylona a dal ho do väzenia, k­de ho nechal až do dňa jeho smr­ti. Chrám spálený, múry rozborené, ľud zajatý.12 Po­tom piateho mesiaca, desiateho dňa toho is­tého mesiaca, k­torý to rok bol devätnástym rokom kráľa Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, prišiel Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, k­torý stával pred babylon­ským kráľom, do Jeruzalema. 13 A spálil dom Hos­podinov i dom kráľov i všet­ky domy Jeruzalema i všet­ky veľké domy popálil ohňom. 14 Aj všet­ky múry Jeruzalema do­okola roz­borilo všet­ko voj­sko Chal­dejov, ktoré bolo s veliteľom kráľov­skej stráže. 15 A z chudoby ľudu jako aj vôbec os­tat­ných z ľudu, ktorí boli po­zos­tali v mes­te, i pre­beh­líkov, ktorí boli pre­beh­li k babylon­skému kráľovi, a tiež ostatok zá­stupu pre­stehoval Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže. 16 Ale niečo z chudob­ných ľudí zeme ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, za vinárov a oráčov. Náradie chrámu odvezené do Babylona.17 A medené stĺpy, ktoré pat­rili domu Hos­podinov­mu, a pod­stav­ce jako aj medené more, ktoré bolo v dome Hos­podinovom, po­tĺk­li Chal­deji a od­viez­li všet­ku ich meď do Babylona. 18 I hr­n­ce, lopat­ky, nože, čaše, pan­vy i všet­ky medené nádoby, ktorými svätos­lúžili, po­brali. 19 I misy, kadid­lá, čaše, hr­n­ce, sviet­niky, pan­vy a kon­vice, ktoré zo zlata, zo zlata, a ktoré zo striebra, zo striebra, po­bral veliteľ kráľov­skej stráže; 20 dva stĺpy, jed­no more, dvanásť volov z medi, ktoré boly miesto pod­stav­cov, ktoré bol spravil kráľ Šalamún pre dom Hos­podinov; nebolo váhy ich medi, medi všetkých tých nádob. 21 Lebo čo do stĺpov, osem­násť lakťov bola výška jed­ného stĺpa, a ob­jala ho šnúra dvanás­tich lakťov, a hrúb­ka jeho s­teny bola na štyri prs­ty, a bol dutý. 22 A makovica na ňom medená, a výška jed­nej makovice päť lakťov, a pletivo a zrnaté ja­bl­ká na makovici do­okola, všet­ko z medi. Tak mal i druhý stĺp, i zrnaté ja­bl­ká. 23 A bolo deväťdesiatšesť zrnatých jabĺk zvon­ku; všet­kých zrnatých jabĺk na pletive do­okola bolo sto. Kniežatá pobité v Rible.24 A veliteľ kráľov­skej stráže vzal i Seraiáša, pred­ného kňaza, i Sofoniáša, kňaza druhého radu, jako aj troch strážcov prahu. 25 A z mes­ta vzal jed­ného komor­níka, ktorý bol veliteľom nad bojov­nými mužmi, a sedem mužov z tých, ktorí vídavali tvár kráľovu, ktorí boli naj­dení v mes­te, i pisára veliteľa voj­ska, ktorý popisoval ľud zeme do voj­ska, a šesťdesiat mužov z ľudu zeme, ktorí sa našli vnút­ri v mes­te. 26 A vez­múc ich Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, od­viedol ich k babylon­skému kráľovi do Rib­ly. 27 A babylon­ský kráľ ich zbil a usmr­til ich v Rib­le, v zemi Chamatu. A tak sa od­stehoval Júda zo svojej zeme do zajatia. Počet zajatých. Evil-merodach povýši Jehojachina.28 Toto je ľud, ktorý pre­stehoval Na­buchodonozor: v sied­mom roku tri tisíce dvad­saťt­ri Židov; 29 v osem­nás­tom roku Na­buchodonozora: z Jeruzalema osem­sto trid­saťd­va duší; 30 v dvad­siatom treťom roku Na­buchodonozora pre­stehoval Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, Židov sedem­sto štyrid­saťpäť duší, všet­kých duší štyri tisíce šesťs­to. 31 A stalo sa trid­siateho sied­meho roku zajatia Jehojachina, jud­ského kráľa, dvanás­teho mesiaca, dvad­siateho piateho dňa toho mesiaca, že Evil-merodach, babylon­ský kráľ, toho roku, ktorého začal kraľovať, po­výšil hlavu Jehojachina, jud­ského kráľa, a vy­viedol ho zo žalára. 32 A hovoril s ním dob­rotive a dal jeho stolicu nad stolicu iných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. 33 A za­menil jeho rúcho, k­toré mal v žalári, a jedol chlieb vždyc­ky pred ním, po všet­ky dni svoj­ho života. 34 A čo do jeho vy­meraného dielu, dávalo sa mu od babylon­ského kráľa každý deň to, čo bolo na ktorý deň, až do dňa jeho smr­ti, po všet­ky dni jeho života.

RoháčekJeremiáš52