RoháčekJeremiáš32

Jeremiáš

Jeremiáš vo väzení; Jeruzalem obľahnutý.1 Slovo, ktoré sa stalo od Hos­podina k Jeremiášovi v desiatom roku Cedekiáša, jud­ského kráľa, ktorý to rok je osemnásty rok Na­buchodonozorov. 2 A vtedy ob­liehalo voj­sko babylon­ského kráľa Jeruzalem, a prorok Jeremiáš bol za­tvorený vo dvore väzenia, ktoré bolo v dome judského kráľa, 3 ktorého bol za­tvoril Cedekiáš, jud­ský kráľ, po­vediac: Prečo ty prorokuješ a hovoríš: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, vydám toto mes­to do ruky babylon­ského kráľa, a vez­me ho, 4 a Cedekiáš, jud­ský kráľ, ne­uj­de ruke Chal­dejov, ale is­tot­ne bude vydaný do ruky babylon­ského kráľa, a jeho ús­ta budú hovoriť s jeho ús­tami, a v­raj, jeho oči budú vidieť jeho oči, 5 za­vedie Cedekiáša do Babylona, a tam bude, do­kiaľ ho nenavštívim, hovorí Hos­podin. Pre­tože bojujete s Chal­dej­mi, ne­povodí sa vám dob­re.- O kúpe poľa v Anatóte a proroctvo toho.6 A Jeremiáš riekol: Slovo Hos­podinovo stalo sa ku mne po­vediac: 7 Hľa, Chanamel, syn Šal­lúma, tvoj­ho strýca, ide k tebe a povie: Kúp si moje pole, ktoré je v Anatóte, lebo ty máš výkup­né právo rodin­né kúpiť ho. 8 A tedy prišiel ku mne Chanamel, syn môj­ho strýca, podľa slova Hos­podinov­ho, do dvora väzenia a po­vedal mi: Nože si kúp moje pole, ktoré je v Anatóte, ktorý je v zemi Ben­jaminovej, lebo ty máš dedičné právo, a ty máš výkup­né právo rodin­né, kúp si! Vtedy som po­znal, že je to slovo Hos­podinovo. 9 A tak som kúpil pole od Chanamela, syna svoj­ho strýca, ktoré je v Anatóte, a od­vážil som mu peniaze, sedem­násť šek­lov strieb­ra. 10 A na­písal som to na lis­tinu a za­pečatil som a dal som osvedčiť sved­kom, a tak som od­vážil peniaze na váhe. 11 Po­tom som vzal kúp­nu lis­tinu, za­pečatenú podľa nariadenia a ustanovení zákona, i tú ot­vorenú. 12 A oddal som kúp­nu lis­tinu Báruchovi, synovi Neriáša, syna Mach­seiášov­ho, pred očima Chanamela, svoj­ho strýca, a pred očami sved­kov, ktorí sa pod­písali na kúp­nej lis­tine, pred očami všet­kých Židov, ktorí sedeli vo dvore väzenia. 13 A pri­kázal som Báruchovi pred ich očami po­vediac: 14 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Vez­mi tieto lis­tiny, túto kúp­nu lis­tinu, i tú za­pečatenú i túto ot­vorenú lis­tinu, a dáš ich do hlinenej nádoby, aby stály mnoho dní. 15 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tej­to zemi. - Modlitba Jeremiášova. Vina Izraelova a jeho tresty.16 A po­tom, keď som oddal kúp­nu lis­tinu Báruchovi, synovi Neriášov­mu, mod­lil som sa Hos­podinovi a vravel som: 17 Ach, Pane, Hos­podine, hľa, ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojím vy­stretým ramenom, tebe nie je ne­možnou ni­ktorá vec. 18 Činíš tisícim milosť a od­plácaš ne­právosť ot­cov do lona ich synov po nich, ty sil­ný Bože, veľký a mocný, ktorého meno je Hos­podin Zá­stupov, 19 veľký čo do rady a mohut­ný čo do skut­ku, ktorého oči sú ot­vorené a hľadia na všet­ky ces­ty synov človeka, aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skut­kov, 20 ty, ktorý si činil znamenia a zá­zraky v Egypt­skej zemi a činíš až do tohoto dňa jako v Iz­raelovi, tak i vôbec medzi ľuďmi a učinil si si meno, jako je tomu dnes. 21 A vy­viedol si svoj ľud, Iz­raela, z Egypt­skej zeme so znameniami a so zá­zraky, a to sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a s veľkým strachom. 22 A dal si im túto zem, o ktorej si pri­sahal ich ot­com, že im ju dáš, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 23 A tak vošli a zau­jali ju dedične; ale ne­počúvali na tvoj hlas ani nechodili v tvojom zákone; nečinili ničoho z toho, čo si im pri­kázal činiť, pre­to si spôsobil to, aby prišlo na nich všet­ko toto zlé. 24 Hľa, na­sypané valy, prišli na mesto, aby ho vzali, a mes­to bude dané do ruky Chal­dejov, ktorí bojujú proti ne­mu, pre meč a hlad a mor, a to, čo si hovoril, deje sa, a hľa, ty vidíš! 25 A ty si mi po­vedal, Pane, Hos­podine: Kúp si pole za peniaze a daj osvedčiť sved­kami, a mes­to hľa, bude dané do ruky Chal­dejov! Odpoveď Božia: Mesto bude podvrátené pre rôzne a veľké neprávosti.26 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po­vediac: 27 Hľa, ja som Hospodin, Bôh každého tela; či je mne azda ne­možnou nie­ktorá vec? 28 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, vydám toto mes­to do ruky Chal­dejov a do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, a vez­me ho. 29 A prij­dú Chal­deji, ktorí bojujú proti tomuto mes­tu, a pod­pália toto mes­to ohňom a spália ho i domy, na ktorých po­strešiach kadili Bálovi a vy­lievali liate obeti iným bohom na­to, aby ma popudzovali k hnevu. 30 Lebo synovia Iz­raelovi a synovia Júdovi nerobili ničoho iného iba to, čo je zlé v mojich očiach, od svojej mlados­ti; lebo, hovorím, synovia Iz­raelovi iba čo ma popudzujú k hnevu dielom svojich rúk, hovorí Hos­podin. 31 Lebo len na môj hnev a na moju prch­livosť mi bolo toto mes­to h­neď od toho dňa, ako ho vy­stavili, až do tohoto dňa, aby som ho od­pratal od svojej tvári 32 pre všet­ku tú nešľachet­nosť synov Iz­raelových a synov Júdových, ktorú páchali na­to, aby ma popudzovali k hnevu, oni, ich kráľovia, ich kniežatá, ich kňazi a ich proroci, tak aj mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema. 33 A ob­rátili sa mi chrb­tom a nie tvárou, a čo ich učím to ich učím vstávajúc skoro za rána, a oni len neposlúchajú, aby prijali kázeň. 34 A na­staväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým bolo menované moje meno, aby ho zanečis­tili. 35 A na­staväli výšin Bálových, ktoré v údolí Ben-hin­noma, aby vodili svojich synov a svoje dcéry Molochovi cez oheň, čoho som im ne­prikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce, páchať túto ohav­nosť, aby spôsobili to, že by hrešil Júda. Po vykonaných trestoch zase len sľubuje milosť.36 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o tom­to mes­te, o ktorom vy hovoríte: Bude dané do ruky babylon­ského kráľa mečom, hladom a morom: 37 Hľa, shromaždím ich zo všet­kých zemí, do ktorých som ich za­hnal vo svojom hneve a vo svojej prch­livos­ti a vo veľkom vzteku, a na­vrátim ich na toto mies­to a spôsobím to, aby bývali bez­pečne. 38 A budú mi ľudom a ja im budem Bohom. 39 A dám im jed­no srd­ce a jed­nu ces­tu, aby sa ma báli po všetky dni na dob­ré im a ich synom po nich. 40 A učiním s nimi večnú sm­luvu, že sa ne­od­vrátim od nich zpät, aby som im nečinil dob­rého, a dám svoju bázeň do ich srd­ca, aby ne­od­stúpili odo mňa. 41 A budem sa radovať nad nimi činiac im dob­ré a za­sadím ich v tej­to zemi vprav­de, celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 42 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Ako som uviedol na ten­to ľud všet­ko toto veliké zlé, tak uvediem na nich všet­ko to dob­ré, o ktorom hovorím ­vzhľadom na nich. 43 A bude sa kupovať pole v tej­to zemi, o ktorej vy hovoríte: Pus­tá je tak, že neni v nej človeka ani hoväda; daná je do ruky Chal­dejov. 44 Polia budú kupovať za peniaze a písať na lis­tiny a pečatiť a osvedčovať sved­kami v zemi Ben­jaminovej a na mies­tach okolo Jeruzalema, v mes­tách Júdových, v mes­tách po­horia, v mes­tách nížiny jako aj v mes­tách na juhu, lebo do­vediem zpät ich zajatých, hovorí Hos­podin.

RoháčekJeremiáš32