RoháčekJeremiáš33

Jeremiáš

Bezbožníkov dá pobiť, ale v milosti zase navráti zajatých, navráti i radosť.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po druhé, kým ešte bol za­tvorený vo dvore väzenia, po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý to učiní, Hos­podin, ktorý to utvorí, aby to pev­ne po­stavil. Hos­podin je jeho meno. 3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš. 4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o domoch tohoto mes­ta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na ob­ranu proti valom a proti meču. 5 Prij­dú bojovať s Chal­dej­mi, ale iba na to, aby ich na­pl­nili mŕt­volami ľudí, ktorých po­bijem vo svojom hneve a vo svojej prch­livos­ti, pre­to, že som skryl svoju tvár pred tým­to mes­tom pre všet­ku ich nešľachet­nosť. 6 Hľa, ob­viažem jeho ranu a vy­hojím a uzdravím ich a od­halím im hoj­nosť po­koja a prav­dy. 7 A na­vrátim zajatých Júdových i zajatých Iz­raelových a vy­budujem ich ako tam prv. 8 A očis­tím ich od každej ich ne­právos­ti, ktorou hrešili p­roti mne, a od­pus­tím všet­ky ich ne­právos­ti, ktorými hrešili p­roti mne a ktorými zrad­ne od­padúvali odo mňa. 9 A mes­to mi bude na meno rados­ti, na chválu a slávu, všet­kým národom zeme, ktoré počujú o všet­kom tom dob­rom, ktoré učiním s nimi, a budú sa strachovať a triasť nad všet­kým tým dob­rým, a nad všet­kým tým po­kojom, ktorý mu spôsobím. 10 Tak­to hovorí Hos­podin: Ešte sa bude čuť na tom­to mies­te, o ktorom vy hovoríte: Spus­tošené je na toľko, že tam niet človeka, a niet ani hoväda, v mes­tách Júdových a na uliciach Jeruzalema, spust­lých na toľko, že niet človeka ani obyvateľa ani hoväda, 11 ešte sa bude čuť hlas veselos­ti a hlas rados­ti, hlas ženícha a hlas ne­ves­ty, hlas tých, ktorí budú hovoriť: Oslavuj­te Hos­podina Zá­stupov, lebo dob­rý je Hos­podin, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho, lebo na­vrátim zajatých zeme jako tam prv, hovorí Hos­podin. 12 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte bude na tom­to mies­te, spust­lom na toľko, že nebude ničoho od človeka až do hoväda jako ani vo všet­kých jeho mes­tách, obyd­lie pas­tierov, ktorí tu dajú stádu položiť sa. 13 V mes­tách po­horia, v mes­tách nížiny a v mes­tách na juhu jako aj v zemi Ben­jaminovej a na mies­tach okolo Jeruzalema i v mes­tách Júdových budú ešte pre­chádzať stáda oviec a kôz cez ruky počítajúceho, hovorí Hos­podin. Zasľúbenie o Kristu. Smluva Hospodinova je stála.14 Hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, v ktorých postavím dob­ré slovo, ktoré som hovoril o dome Iz­raelovom a ­vzhľadom na dom Júdov. 15 V tých dňoch a v tom čase dám vy­rásť Dávidovi výras­tok spraved­livos­ti, a bude činiť súd a spraved­livosť v zemi. 16 V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalem bude bývať bez­pečne, a toto je meno, ktorým ho budú volať: Hos­podin naša spraved­livosť. 17 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Nebude vy­ťatý Dávidovi muž, ktorý by sedel na tróne domu Iz­raelov­ho. 18 Ani kňazom Levitom nebude vy­ťatý zp­red mojej tvári muž, ktorý by obetoval zápal­nú obeť a pálil obil­nú obeť a pri­pravoval bit­nú obeť po všetky dni. 19 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po­vediac: 20 Tak­to hovorí Hos­podin: Ak zrušíte moju sm­luvu s dňom a moju sm­luvu s nocou, aby nebolo dňa a noci na ich čas, 21 v­tedy bude zrušená i moja sm­luva s Dávidom, mojím služob­níkom, tak aby ne­mal syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a s Levitami kňaz­mi, mojimi svätos­lužob­ník­mi. 22 Jako nik­to nespočíta voj­ska nebies ani ne­zmeria pies­ku mora, tak rozm­nožím semä Dávida, svoj­ho služob­níka, i Levitov, ktorí mi svätos­lúžia. 23 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po­vediac: 24 Či si ne­videl, čo hovoril ten­to ľud, že vraj dvoje čeľadí je, ktoré si vy­volil Hos­podin, a za­vr­hol ich, a po­hŕdajú mojím ľudom, ako čo by už ani nebol národom pred nimi. 25 Tak­to hovorí Hos­podin: Ak som neučinil svojej sm­luvy so dňom a s nocou a neustanovil ustanovení nebies a zeme, 26 v­tedy aj semä Jakoba a Dávida, svoj­ho služob­níka, za­vrh­nem tak, aby som neb­ral z jeho semena tých, ktorí by panovali nad semenom Ab­rahámovým, Izákovým a Jakobovým, lebo na­vrátim ich zajatých a zľutujem sa nad nimi.

RoháčekJeremiáš33