RoháčekJeremiáš34

Jeremiáš

Jeremiáš predpovedá pád Jeruzalema a smrť Cedekiášovu.1 Slovo, ktoré sa stalo od Hos­podina k Jeremiášovi, kým Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, i všet­ko jeho voj­sko i všet­ky kráľov­stvá zeme, pan­stvo to jeho ruky, i všet­ky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všet­kým jeho mes­tám, po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Iď a po­vieš Cedekiášovi, jud­skému kráľovi, a po­vieš mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, vydám toto mes­to do ruky babylon­ského kráľa a spáli ho ohňom. 3 A ty ne­uj­deš jeho ruke, ale budeš is­tot­ne chytený a budeš vydaný do jeho ruky a tvoje oči uvidia oči babylon­ského kráľa, a jeho ús­ta budú hovoriť s tvojimi ús­tami, a prij­deš do Babylona. 4 Avšak počuj slovo Hos­podinovo, Cedekiášu, jud­ský kráľu: Tak­to hovorí Hos­podin o tebe: Nezom­rieš mečom. 5 Zo­mrieš v po­koji. A jako pálievali tvojim ot­com, driev­nym kráľom, ktorí boli pred tebou, tak budú páliť aj tebe, a budú kvíliť nad tebou: Ach, pane! Lebo ja som hovoril slovo, hovorí Hos­podin. 6 A prorok Jeremiáš hovoril Cedekiášovi, jud­skému kráľovi, všet­ky tie slová v Jeruzaleme, 7 keď bojovalo voj­sko babylon­ského kráľa proti Jeruzalemu a proti všet­kým mes­tám Júdovým, ktoré boly ešte pozostaly, proti Lachišu a proti Azéke, lebo tie boly po­zos­taly z miest Júdových, ohradené mes­tá. Bratia prepustení a zase podmanení. Pomsta za to.8 Slovo, ktoré sa stalo od Hos­podina k Jeremiášovi, keď bol učinil kráľ Cedekiáš sm­luvu so všet­kým ľudom, ktorý bol v Jeruzaleme, aby im vy­hlásil slobodu, 9 aby každý pre­pus­til svoj­ho sluhu a každý svoju diev­ku, Heb­reja a Heb­rej­ku, slobod­ných, aby si niktorý ne­slúžili nimi, Židom, svojím bratom. 10 A po­slúch­li všet­ky kniežatá i všetok ľud, ktorí boli vošli v sm­luvu, že pre­pus­tia každý svoj­ho sluhu a každý svoju diev­ku slobod­ných, aby si viacej ne­slúžili nimi, po­slúch­li tedy a pre­pus­tili. 11 Ale po­tom zase na­vrátili sluhov a diev­ky, ktorých boli pre­pus­tili slobod­ných, a pod­manili si ich za sluhov a za diev­ky. 12 Pre­to stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac: 13 Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som učinil sm­luvu s vašimi ot­cami toho dňa, k­torého som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov, po­vediac: 14 Po sied­mich rokoch pre­pus­títe každý svoj­ho brata Heb­reja, ktorý by sa ti predal a slúžil by ti šesť rokov, a pre­pus­tíš ho slobod­ného od seba, ale ne­počúvali vaši ot­covia na mňa ani ne­na­klonili svoj­ho ucha. 15 A vy ste sa boli ob­rátili dnes a učinili ste to, čo je spravedlivé v mojich očiach, vy­hlásiac každý svoj­mu blížnemu slobodu a učinili ste sm­luvu pred mojou tvárou v dome, nad ktorým je menované moje meno; 16 ale ob­rátiac sa poškvr­nili ste moje meno na­vrátiac každý svoj­ho sluhu a každý svoju diev­ku, ktorých ste boli pre­pus­tili slobod­ných podľa žiados­ti ich duše, a pod­manili ste ich, aby vám boli sluhami a diev­kami. 17 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Vy ste ma ne­pos­lúch­li, aby ste boli vy­hlásili slobodu každý svoj­mu bratovi a každý svoj­mu blížnemu, p­reto hľa, vy­hlasujem vám slobodu, hovorí Hos­podin, k meču, moru a hladu a vydám vás za po­strk všet­kým kráľov­stvám zeme. 18 A vydám mužov, ktorí pre­stúpili moju sm­luvu, ktorí nedod­ržali slov sm­luvy, ktorú učinili pred mojou tvárou, aby boli jako to teľa, ktoré rozťali na dvoje a prešli po­medzi jeho diely. 19 Kniežatá Júdove a kniežatá Jeruzalema, dvoranini a kňazi a všetok ľud zeme, ktorí prešli po­medzi diely teľaťa, 20 vydám ich do ruky ich ne­priateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a ich mŕt­ve telo bude za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­skej zveri. 21 Aj Cedekiáša, jud­ského kráľa, i jeho kniežatá vydám do ruky ich ne­priateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a do ruky voj­ska babylon­ského kráľa, ktorí od­tiah­li od vás hore. 22 Hľa, roz­kážem, hovorí Hos­podin, a na­vrátim ich na toto mes­to, a budú bojovať proti nemu a vez­mú ho a spália ho ohňom, i mes­tá Júdove dám, aby boly ob­rátené na púšť, tak čo nebude obyvateľa.

RoháčekJeremiáš34