RoháčekJeremiáš44

Jeremiáš

Bôh karhá modlárskych Židov v Egypte.1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o všet­kých Židoch, ktorí bývali v Egypt­skej zemi, ktorí bývali v Mig­dole a Tach­pan­chese, v Nofe a v zemi Pat­rose, po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Vy ste videli všet­ko to zlé, ktoré som uviedol na Jeruzalem i na všet­ky mes­tá Júdove, a hľa, dnes­ka sú púšťou, a niet v nich obyvateľa 3 pre ich nešľachet­nosť, ktorú páchali, aby ma popudzovali k hnevu chodiac kadiť a slúžiť iným bohom, ktorých ne­znali ani oni ani vy ani vaši ot­covia. 4 A po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov vstávajúc skoro za rána a po­sielajúc z­nova a znova a hovoril som: Nože nerob­te tej ohav­nej veci, ktorú nenávidím! 5 Ale ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, aby sa boli na­vrátili od svojej nešľachet­nos­ti a aby nekadili iným bohom. 6 Pre­to sa vy­liala moja prch­livosť a môj hnev a horel po mes­tách Júdových a po uliciach Jeruzalema, a tak sú ob­rátené na púšť a na pus­tinu, jako to vidieť dnešného dňa. 7 A tak teraz tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Prečo vy robíte veľké zlo proti svojim dušiam, aby ste si vy­ťali muža i ženu, dieťa i kojen­ca zp­ro­stred Júdu, aby ste si ne­ponechali zbyt­ku 8 popudzujúc ma k hnevu dielami svojich rúk kadiac iným bohom v Egypt­skej zemi, do ktorej ste vošli, aby ste tam po­hos­tínili, aby ste si vy­ťali a aby ste boli na zlorečen­stvo a na po­tupu medzi všet­kými národami zeme? 9 Či ste za­bud­li na nešľachet­nos­ti svojich ot­cov a na nešľachet­nos­ti kráľov Júdových a na nešľachet­nos­ti jeho žien a na svoje nešľachet­nos­ti a na nešľachet­nos­ti svojich žien, ktoré páchali v zemi Júdovej a po uliciach Jeruzalema? 10 Nie sú zdr­tení ešte ani do tohoto dňa ani sa neboja ani nechodia v mojom zákone ani v mojich ustanoveniach, ktoré som pred­ložil vám i vašim ot­com. 11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, ob­raciam svoju tvár proti vám na zlé, a síce na to, aby som vy­ťal všet­kého Júdu. 12 A vez­mem zbytok Júdov, tých, ktorí ob­rátili svoju tvár, aby vošli do Egyptskej zeme, aby tam po­hos­tínili, a po­hynú všet­ci, pad­nú v Egypt­skej zemi; po­hynú mečom a hladom od malého až do veľkého, po­mrú mečom a hladom a budú na kliat­bu, na zdesenie a na zlorečen­stvo a na po­tupu. 13 A navštívim nep­rávosť na tých, ktorí bývajú v Egypt­skej zemi, jako som navštívil na Jeruzaleme, mečom, hladom a morom. 14 A ne­uj­de ni­kto, ani ne­pozos­tane zbyt­ku Júdov­mu z tých, ktorí vošli po­hos­tíniť tam, v Egypt­skej zemi, aby sa potom navrátili do zeme Júdovej, po ktorej v túžbe pozdvihujú svoju dušu, aby sa ta navrátili a bývali tam. Ale sa nenav­rátia, iba tí, ktorí uj­dú. Neposlúchneme vraj, ale budeme kadiť kráľovnej nebies.15 Vtedy od­povedali Jeremiášovi všet­ci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadia iným bohom, i všet­ky ženy, ktoré tam stály, veľké shromaždenie i všetok ľud, ktorí bývali v Egypt­skej zemi, v Pat­rose, a riek­li: 16 Čo do veci, ktorú si nám hovoril v mene Hos­podinovom, ne­pos­lúch­neme ťa, 17 ale is­tot­ne vy­konáme každé slovo, ktoré vy­šlo z našich úst, a budeme kadiť kráľov­nej neba a lievať jej liate obeti, jako sme robievali my a naši ot­covia, naši kráľovia a naše kniežatá po mes­tách Júdových a po uliciach Jeruzalema, a tak sme sa vše nasýtili chleba a mali sme sa dob­re a ne­videli sme ničoho zlého. 18 Ale od­vtedy, od­kedy sme pre­stali kadiť kráľov­nej nebies a liať jej liate obeti, máme všet­kého nedos­tatok a hynieme od meča a hladu. 19 A keď kadíme kráľov­nej nebies a lejeme jej liate obeti - ­vravely ženy -, či jej azda robíme koláče bez vedomia svojich mužov vy­ob­razujúc ju a lejúc jej liate obeti? Odpoveď Božia: Zahynutie a meč na vás i na Egypt.20 Na to po­vedal Jeremiáš všet­kému ľudu, mužom i ženám, a všet­kému ľudu, ktorí mu to odpovedali, a riekol: 21 Či to nebolo práve to kadenie, ktoré ste kadili po mes­tách Júdových a po uliciach Jeruzalema, vy i vaši ot­covia, vaši kráľovia i vaše kniežatá i ľud zeme, na ktoré sa roz­pamätal Hos­podin, a k­toré vstúpilo na jeho srd­ce. 22 A ne­mohol už Hos­podin ďalej niesť pre nešľachet­nosť vašich skut­kov, pre ohav­nos­ti, ktoré ste páchali, a pre­to je vaša zem ob­rátená v púšť a des­nú pus­tinu a v zlorečen­stvo, takže niet v nej obyvateľa, jako to vidieť tohoto dňa. 23 Pre­to, že ste kadili a pre­to, že ste hrešili p­roti Hospodinovi a ne­počúvali ste na hlas Hos­podinov a nechodili ste v jeho zákone a v jeho ustanoveniach ani v jeho svedoc­tvách, pre­to prišlo na vás toto zlé, jako je tomu tohoto dňa. 24 Po­tom ešte povedal Jeremiáš všet­kému ľudu a všet­kým tým ženám: Počuj­te slovo Hos­podinovo, všetok Júda, ktorí s­te v Egypt­skej zemi! 25 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Vy i vaše ženy ste hovorili svojimi ús­tami a svojimi rukami ste do­pl­nili po­vediac: Is­tot­ne spl­níme svoje sľuby, ktoré sme sľúbili, že budeme kadiť kráľov­nej nebies a že jej budeme lievať liate obeti. A tak tedy, vy ženy, len plňte snažne svoje sľuby a vy­konať vy­konaj­te svoje sľuby! 26 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, všetok Júda, ktorí bývate Egypt­skej zemi! Hľa, pri­sahám na svoje veľké meno, hovorí Hos­podin, že nebude viacej menované moje meno ús­tami ni­ktorého muža Júdov­ho, ktorý by po­vedal: Ako že žije Pán Hos­podin, v celej zemi Egypt­skej. 27 Hľa, budem bdieť nad nimi na zlé a nie na dob­ré, a budú hynúť všet­ci mužovia Júdovi, ktorí v Egypt­skej zemi, mečom a hladom, do­kiaľ i nepohynú docela. 28 A tí, ktorí unik­nú meču, na­vrátia sa z Egypt­skej zeme do zeme Júdovej, v malom počte. A tak po­znajú, všetok ostatok Júdov, ktorí prišli do Egypt­skej zeme, aby tam po­hos­tínili, čie slovo bude stáť, či moje a či ich. 29 A toto vám bude znamením, hovorí Hos­podin, že navštívim na vás vaše hriechy na tom­to mies­te, aby ste po­znali, že is­tot­ne budú stáť moje slová proti vám na zlé. 30 Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, vydám fara­ona Chof­ru, egypt­ského kráľa, do ruky jeho ne­priateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú jeho dušu, jako som vydal Cedekiáša, jud­ského kráľa, do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, jeho ne­priateľa a toho, ktorý hľadal jeho dušu.

RoháčekJeremiáš44