RoháčekJeremiáš27

Jeremiáš

Národy, ktoré dal Hospodin Nabuchodonozorovi. Neposlúchať falošných prorokov.1 Na počiat­ku kraľovania Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, stalo sa toto slovo od Hos­podina k Jeremiášovi po­vediac: 2 Tak­to mi po­vedal Hos­podin: Sprav si po­v­razy a jar­má a dáš ich na svoju šiju. 3 A potom ich pošleš k edom­skému kráľovi a k moáb­skemu kráľovi a ku kráľovi synov Am­monových a k týr­skemu kráľovi a k sidon­skému kráľovi po po­sloch, ktorí prij­dú do Jeruzalema k Cedekiášovi, jud­skému kráľovi. 4 A pri­kážeš im, aby po­vedali svojim pánom: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Tak­to po­viete svojim pánom: 5 Ja som učinil zem, človeka i hovädo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vy­stretým ramenom a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi. 6 A tak teraz som ja dal všet­ky tieto zeme do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, svoj­ho služob­níka, ba ešte aj poľnú zver som mu dal, aby mu slúžila. 7 A budú mu slúžiť všet­ky tie národy i jeho synovi i synovi jeho syna, do­kiaľ ne­prij­de čas i jeho vlast­nej zeme, keď si nimi budú slúžiť mnohé národy a veľkí kráľovia. 8 A stane sa, že národ alebo kráľovstvo, ktoré by mu ne­slúžily, Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, jako i toho, kto by nedal svojej šije do jar­ma babylon­ského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom, hovorí Hos­podin, a budem ich biť, dokiaľ ich ne­vyp­lienim jeho rukou. 9 Pre­to vy ne­počúvaj­te na svojich prorokov ani na svojich vešt­cov ani na svoje sny ani na svojich planetárov ani na svojich čarodej­níkov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi. 10 Lebo vám prorokujú lož, aby som vás vzdialil s vašej zeme a aby som vás za­hnal, aby ste za­hynuli. 11 Ale národ, ktorý pod­dá svoju šiju do jar­ma babylon­ského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho zemi, hovorí Hos­podin, a bude ju ob­rábať a bude bývať v nej. To isté hovorí Cedekiášovi.12 A hovoril som Cedekiášovi, jud­skému kráľovi, podľa všet­kých tých­to slov a po­vedal som: Pod­daj­te svoje šije do jar­ma babylon­ského kráľa a slúžte mu i jeho ľudu a žite! 13 Prečo máte zo­mrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako hovoril Hos­podin o národe, ktorý by ne­slúžil babylon­skému kráľovi. 14 A ne­počúvaj­te na slová prorokov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi, lebo vám prorokujú lož. 15 Lebo ne­pos­lal som ich, hovorí Hos­podin, ale oni prorokujú lživo v mojom mene, aby som vás za­hnal, a aby ste za­hynuli vy i proroci, ktorí vám prorokujú. 16 I kňazom i všet­kému tomuto ľudu som hovoril a riekol som: Tak­to hovorí Hos­podin: Ne­počúvaj­te na slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú a hovoria: Hľa, nádoby domu Hos­podinov­ho budú na­vrátené z Babylona teraz skoro. Lebo vám prorokujú lož. 17 Ne­počúvaj­te na nich; slúžte babylon­skému kráľovi a žite! Prečo má byť toto mes­to ob­rátené na púšť? O nádobách chrámu Božieho.18 Jest­li sú prorok­mi, a jest­li je u nich slovo Hos­podinovo, nechže sa pri­mluvia u Hos­podina Zá­stupov, aby ne­prišly nádoby, ktoré ešte pozostaly v dome Hos­podinovom a v dome jud­ského kráľa v Jeruzaleme, do Babylona. 19 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov o stĺpoch, o mori, o pod­stav­coch a o ostat­ku nádob, ktoré po­zos­taly v tom­to mes­te, 20 ktorých ne­pob­ral Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, keď pre­stehoval Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, z Jeruzalema do Babylona i všet­kých pop­red­ných Júdu i Jeruzalema, 21 lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov, o nádobách, ktoré po­zos­taly v dome Hos­podinovom i v dome jud­ského kráľa i v Jeruzaleme: 22 Budú do­pravené do Babylona a tam budú až do dňa, ktorého ich navštívim, hovorí Hos­podin. Vtedy ich do­pravím hore a na­vrátim ich na toto mies­to.

RoháčekJeremiáš27