RoháčekJeremiáš47

Jeremiáš

Slovo Hospodinovo proti Filištínom.1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi proti Filištínom prv ako zbil fara­on Gazu. 2 Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, vody vy­stupujú hore od severa a ob­rátia sa na roz­vod­nený po­tok a za­plavia zem i jej náp­lň, mes­to i tých, ktorí bývajú v ňom. Pre­to budú kričať ľudia a kvíliť budú všet­ci obyvatelia zeme. 3 Pre zvuk dupotu kopýt jeho moc­ných koní; pre hr­mot jeho vozov, p­re hrkot jeho kolies ne­obz­rú sa ot­covia na synov, pre ochab­losť rúk, 4 pre deň, ktorý prij­de zkaziť všet­kých Filištínov a vy­plieniť Týru a Sidonu všetok zbytok po­moc­níka. Lebo Hos­podin bude kaziť Filištínov, ostatok os­trova Kaf­tora. 5 Prij­de plešina na Gazu, zničený bude Aškalon, ostatok ich údolia. Do­kedy sa budeš rezať v žiali? 6 Beda, meč Hos­podinov! Do­kedy ešte sa ne­upokojíš? Na­vráť sa do svojej pošvy, utíš sa a umĺk­ni! 7 Ale jakože sa upokojíš? ! - Veď mu roz­kázal Hos­podin! Proti Aškalonu a proti brehu mora, ta ho po­stavil.

RoháčekJeremiáš47