RoháčekJeremiáš24

Jeremiáš

Podobenstvo o fíkoch.1 Hos­podin mi ukázal, a hľa, dva koše fíkov boly po­stavené pred chrámom Hos­podinovým, keď už bol Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, pre­stehoval Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i jud­ské kniežatá, tesárov i kováčov z Jeruzalema a do­viedol ich do Babylona. 2 Jeden koš bol koš veľmi dob­rých fíkov, ako bývajú skoré fíky, a druhý koš bol koš veľmi zlých fíkov, aké sa nejedia pre­to, že zlé. 3 A Hos­podin mi riekol: Čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal: Fíky. Tie dob­ré fíky veľmi dob­ré, a tie zlé veľmi zlé, jaké sa nejedia, pre­tože také zlé. 4 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 5 Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ako na tieto dob­ré fíky, tak budem hľadieť na pre­stehovaných Júdových, ktorých som po­slal preč z tohoto mies­ta do zeme Chal­dejov, na ich dobré. 6 A ob­rátim svoje oko na nich na dob­ré a na­vrátim ich do tej­to zeme a zbudujem ich a nez­borím, za­sadím ich a ne­vyp­lienim 7 a dám im srd­ce, aby ma znali, že ja som Hospodin, a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa na­vrátia ku mne celým svojím srd­com.- 8 Ale jako tie zlé fíky, jaké sa nejedia, pre­tože sú zlé, áno, tak­to hovorí Hos­podin, za takého dám Cedekiáša, jud­ského kráľa, jeho kniežatá a ostatok Jeruzalema, ktorí po­zos­tali v tej­to zemi, jako aj tých, ktorí bývajú v Egypt­skej zemi, 9 a vydám ich za po­strk na zlé, všet­kým kráľov­stvám zeme, na po­tupu a za prís­lovie, v rezavý po­smech a v kliat­bu na všet­kých mies­tach, kam ich zaženiem. 10 A budem po­sielať na nich meč, hlad a mor, do­kiaľ nebudú vy­ničení s po­vr­chu zeme, ktorú som bol dal im aj ich ot­com.

RoháčekJeremiáš24