RoháčekJeremiáš13

Jeremiáš

Podobenstvo opaskom.1 Tak­to mi po­vedal Hos­podin: Iď a kúpiš si ľanový opasok a opášeš ho na svoje bed­rá, ale ho nedáš do vody. 2 A tak som kúpil opasok podľa slova Hos­podinov­ho a opásal som ho na svoje bed­rá. 3 Po­tom stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po druhé po­vediac: 4 Vez­mi opasok, ktorý si kúpil, ktorý je na tvojich bed­rách, a vstanúc idi k Euf­ratu a skry ho tam v skal­nej trh­line. 5 A od­išiel som a skryl som ho pri Euf­rate tak, ako mi pri­kázal Hos­podin. 6 Po­tom stalo sa po mnohých dňoch, že mi po­vedal Hos­podin: Vstaň, idi k Euf­ratu a vez­mi od­tiaľ opasok, o ktorom som ti pri­kázal, aby si ho tam skryl. 7 A išiel som k Euf­ratu a vy­kopúc vzal som opasok z mies­ta, kde som ho bol skryl. A hľa, opasok bol zkazený, nehodil sa na nič. 8 Vtedy stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 9 Tak­to hovorí Hos­podin: Tak­to zkazím pýchu Júdovu i mnohú pýchu Jeruzalema, 10 tohoto zlost­ného ľudu, ktorí nech­cú po­slúchať moje slová, ktorí chodia podľa umienenos­ti svoj­ho srd­ca a chodia za inými boh­mi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. A bude jako ten­to opasok, ktorý sa nehodí na nič. 11 Lebo jako sa pojí opasok k bed­rám muža, tak som bol pri­pojil k sebe celý dom Iz­raelov a celý dom Júdov, hovorí Hos­podin, aby mi boli ľudom a na meno, na chválu a na oz­dobu, ale ne­pos­lúchali. Naplní všetkých opilosťou.12 A po­vieš im toto slovo: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Každý žbán sa na­pl­ní vínom. A po­vedia ti: Či my nevieme dob­re, že sa každý žbán na­pl­ní vínom? 13 A po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, na­pl­ním všet­kých obyvateľov tej­to zeme i kráľov, ktorí sedia Dávidovi na jeho tróne, i kňazov i prorokov i všet­kých obyvateľov Jeruzalema opilosťou. 14 A poroz­rážam ich jed­ného o druhého, a to ot­cov i synov spolu, hovorí Hos­podin. Nebudem šet­riť ani nebudem ľutovať ani sa nezľutujem tak, aby som ich nez­kazil. Bôh volá k pokániu, ináče hrozí.15 Počuj­te, na­kloňte svoje uši, nebuďte vy­sokomyseľní, lebo Hos­podin hovorí! 16 Daj­te Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, slávu, prv ako uvedie tmu, a prv ako a zurážajú vaše nohy na vr­choch mrákavy. Lebo potom budete čakať na svet­lo, ale ho ob­ráti na tôňu smr­ti, pre­mení ho na mrákavu. 17 Ak ne­pos­lúch­nete toho, na skrytých mies­tach bude plakať moja duša pre vašu prostopaš a po­tečie sl­zami, a moje oko bude roniť hor­ké slzy, lebo zajaté bude stádo Hos­podinovo. 18 Po­vedz kráľovi i kráľov­nej: Sad­nite hl­boko dolu, lebo sos­túpi oz­doba vašej hlavy, koruna vašej slávy. 19 Mes­tá juhu budú po­zavierané, a nebude ni­koho, kto by ot­voril; do zajatia bude pre­stehované celé Jud­sko, bude ú­pl­ne pre­stehované. 20 Po­z­dvih­nite svoje oči a vidz­te tých, ktorí pri­chádzajú od severa! Kde je to stádo, ktoré ti bolo dané, d­céro Júdova, drobné stádo tvojej slávy? 21 Čo po­vieš, keď ustanoví nad tebou za hlavu tých, ktorých si ty sama učila byť kniežatami nad tebou? Či ťa ne­pochytia boles­ti jako ženu, k­torá ide porodiť? 22 A keď po­vieš vo svojom srd­ci: Prečo by maly tie veci prijsť na mňa? Pre množs­tvo tvojej ne­právos­ti budú od­halené tvoje podol­ky, trýz­nené budú tvoje päty. 23 Či voľakedy zmení murín svoju kožu alebo par­dus svoje škvr­ny? Tak aj vy budete môcť robiť dob­ré na­učiac sa robiť zlé. 24 A p­reto ich rozp­týlim ako plevy, ktoré ta idú s vet­rom na púšti. 25 To bude tvoj los, podiel, tebe od­meraný odo mňa, hovorí Hos­podin, pre­tože si za­bud­la na mňa a nadejala si sa na faloš. 26 Pre­to i ja vy­kašem tvoje podol­ky nad tvoju tvár, a tak sa bude vidieť tvoja han­ba; 27 tvoje cudzoložs­tvá, tvoje rehotanie, mrz­kosť tvojeho smils­tva na kop­coch na poli; videl som tvoje hnusoby. Oj, beda tebe, Jeruzaleme! Či len nebudeš čis­tý? Do­kedy ešte?

RoháčekJeremiáš13