RoháčekJeremiáš29

Jeremiáš

List zajatým, ako sa majú chovať v zajatí.1 Toto slová lis­tu, ktorý po­slal prorok Jeremiáš z Jeruzalema k ostat­ku starších pre­stehovaných a ku kňazom a prorokom a ku všet­kému ľudu, ktorých pre­stehoval Na­buchodonozor z Jeruzalema do Babylona, 2 keď bol vy­šiel kráľ Jekoniáš i kráľov­ná i komor­níci, kniežatá Júdu a Jeruzalema jako aj tesári a kováči z Jeruzalema, 3 po Eleasovi, synovi Šafánovom, a po Gemariášovi, synovi Chil­kiášovom, ktorých po­slal Cedekiáš, jud­ský kráľ, k Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, do Babylona, po­vediac: 4 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov, všet­kým pre­stehovaným, ktorých som pre­stehoval z Jeruzalema do Babylona: 5 Staväj­te domy a bývaj­te v nich, saďte za­hrady a jedz­te ich ovocie. 6 Ber­te si ženy a ploďte synov a dcéry a ber­te i pre svojich synov ženy a svoje dcéry dávaj­te za mužov, aby rodily synov a dcéry, a množte sa tam, a nech vás ne­ubúda! 7 A hľadaj­te po­koj mes­ta, do ktorého som vás pre­stehoval, a mod­lite sa zaň Hos­podinovi, lebo v jeho po­koji budete mať po­koj. Nepočúvať na falošných prorokov. Kajúcim sľubuje Bôh milosť, meč na tých, ktorí nevyšli.8 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Nech vás ne­klamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši vešt­ci, a ne­počúvaj­te na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vaším pričinením, 9 pre­tože vám lživo prorokujú v mojom mene; ne­pos­lal som ich, hovorí Hos­podin. 10 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Lebo keď sa vy­pl­ní Babylonu sedem­desiat rokov, navštívim vás a spl­ním pri vás svoje dob­ré slovo, totiž že vás na­vrátim na toto mies­to. 11 Lebo ja znám myšlien­ky, ktoré mys­lím o vás, hovorí Hos­podin, myšlien­ky po­koja a nie zlého, aby som vám dal šťast­nú budúcnosť a vaše očakávanie. 12 Budete ma vzývať a poj­dete a budete sa mi mod­liť, a vy­slyším vás. 13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com. 14 A dám sa vám náj­sť, hovorí Hos­podin, a do­vediem naz­pät vašich zajatých a shromaždím vás zo všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás za­hnal, hovorí Hos­podin, a na­vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­stehoval. 15 Lebo hovoríte: Hos­podin nám vzbudil prorokov do Babylona.- 16 Lebo tak­to hovorí Hos­podin o kráľovi, ktorý sedí na stolici Dávidovej a o všet­kom ľude, ktorý býva v tom­to mes­te, o vašich bratoch, ktorí ne­vyšli s vami medzi pre­stehovanými, 17 tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Hľa, pošlem na nich meč, hlad a mor a dám, aby boli jako tie od­por­né fíky, ktoré sa nejedia, pre­tože sú také zlé. 18 A budem ich stíhať mečom, hladom a morom a vydám ich za po­strk všet­kým kráľov­stvám zeme, na kliat­bu, na des a úžas a na po­tupu medzi všet­kými národami, kam ich zaženiem, 19 pre­tože ne­počúvali na moje slová, hovorí Hos­podin, keď som po­sielal k nim svojich služob­níkov prorokov vstávajúc skoro za rána a po­sielajúc ich znova a znova, a ne­pos­lúchali ste, hovorí Hos­podin. O falošných prorokoch cudzoložných, o Achabovi a Cedekiášovi.20 A vy počuj­te slovo Hos­podinovo, všet­ci pre­stehovaní, ktorých som po­slal preč z Jeruzalema do Babylona! 21 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov, o Achabovi, synovi Kolai­ášovom, a o Cedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám prorokujú v mojom mene lož: Hľa, vydám ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, a za­bije ich pred vašimi očami. 22 A vez­me sa od nich kliat­ba pre všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí v Babylone, a bude sa hovoriť: Nech ti učiní Hos­podin ako Cedekiášovi a jako Achabovi, ktorých upiekol babylon­ský kráľ na oh­ni, 23 pre­tože páchali bláz­nov­stvo v Iz­raelovi a cudzoložili so ženami svojich blížnych a hovorili slovo v mojom mene, lož, to, čoho som im ne­prikázal, a ja viem o tom a som toho svedkom, hovorí Hos­podin. O falošnom prorokovi Šemaiášovi a o jeho liste.24 A Šemai­ášovi Nechelam­skému po­vieš toto: 25 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Pre­tože si ty po­slal lis­ty vo svojom mene na všetok ľud, ktorý je v Jeruzaleme, i na Cefaniáša, syna Maaseiášov­ho, kňaza, jako i na všet­kých kňazov po­vediac: 26 Hos­podin ťa dal za kňaza na­mies­to kňaza Jehojadu, aby s­te dozerali v dome Hos­podinovom na každého šialeného človeka a vy­dávajúceho sa za proroka, a dáš ho do klady a dáš mu želez­ný nák­rčník na krk. 27 A tak teraz prečo si nezak­ríkol Jeremiáša Anatót­skeho, ktorý sa vám vy­dáva za proroka? 28 Lebo pre­to po­slal k nám do Babylona posols­tvo povediac: Pre­tiah­ne sa to, staväj­te domy a bývaj­te v nich, saďte za­hrady a jedz­te ich ovocie. 29 A kňaz Cefaniáš čítal ten­to list pred prorokom Jeremiášom. 30 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po­vediac: 31 Pošli ku všet­kým pre­stehovaným a po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin o Šemai­ášovi Nechelam­skom: Pre­tože vám prorokuje Šemai­áš, kým som ho ja ne­pos­lal, a pôsobí to, aby ste sa nadejali na lož, 32 pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, navštívim h­riech na Šemai­ášovi Nechelam­skom i na jeho semene: nebude mať ni­koho, kto by býval medzi tým­to ľudom, ani ne­uvidí dob­rého, ktoré učiním svoj­mu ľudu, hovorí Hos­podin, pre­tože hovoril to, čím by od­vrátil ľud od Hos­podina.

RoháčekJeremiáš29