RoháčekJeremiáš40

Jeremiáš

Prepustený Jeremiáš odíde bývať ku Gedaliášovi.1 Slovo, ktoré sa stalo od Hos­podina k Jeremiášovi, keď ho bol pre­pus­til Nebuzaradán, veliteľ kráľov­skej stráže, z Rámy, keď ho bol vzal, keď ešte bol sviazaný reťazami medzi všet­kými pre­stehovanými Jeruzalema a Júdu, ktorých stehovali zajatých do Babylona. 2 Vtedy vzal veliteľ kráľov­skej stráže Jeremiáša a po­vedal mu: Hos­podin, tvoj Bôh, hovoril toto zlé proti tomuto mes­tu 3 a Hos­podin to uviedol a učinil tak, ako hovoril. Lebo ste hrešili p­roti Hospodinovi a ne­počúvali ste na jeho hlas, a pre­to sa vám stala táto vec. 4 A tak teraz hľa, roz­väzujem ťa dnes a pre­púšťam z reťazí, ktoré na tvojich rukách; ak sa ti ľúbi prij­sť so mnou do Babylona, prij­di, a ob­rátim svoje oko na teba; a jest­li sa ti neľúbi prij­sť so mnou do Babylona, nechaj tak. Vidz, celá zem je pred tebou; kde sa ti vidí za dob­ré a kde za slušné ísť, iď ta. 5 A keď sa ešte na to nebol nikam obrátil, riekol mu: Tak sa ob­ráť ku Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánov­ho, ktorého ustanovil babylon­ský kráľ nad mes­tami Júdovými, a bývaj s ním medzi ľudom, alebo už kam­koľvek sa ti vidí za dob­ré ísť, idi. A veliteľ kráľov­skej stráže mu dal po­travy na ces­tu a dar a pre­pus­til ho. 6 A tak prišiel Jeremiáš ku Gedaliášovi, synovi Achikámov­mu, do Mic­py a býval s ním medzi ľudom, ktorý po­zos­tal v zemi. Gedaliáš radí veliteľom nebáť sa slúžiť Chaldejom.7 A keď počuli všet­ci velitelia voj­sk, ktorí sa boli uk­ryli na poli, aj ich mužovia, že babylon­ský kráľ ustanovil Gedaliáša, syna Achikámov­ho, nad zemou a že dal pod jeho správu mužov, ženy a deti a z chudob­ného ľudu zeme, z tých, ktorí neboli pre­stehovaní do Babylona, 8 prišli ku Gedaliášovi do Mic­py, a to Iz­mael, syn Ne­taniášov, a Jochanán a Jonatán, synovia Kareachovi, a Serai­áš, syn Tan­chumetov, a synovia Efaja Ne­tofat­ského, a Jezaniáš, syn Maachat­ského, oni aj ich mužovia. 9 A Gedaliáš, syn Achikáma, syna Šafánov­ho, im pri­sahal aj ich mužom a po­vedal: Neboj­te sa slúžiť Chal­dejom, bývaj­te v zemi a slúžte babylon­skému kráľovi, a bude vám dob­re. 10 A ja, hľa, bývam v Mic­pe, aby som stál pred Chal­dej­mi, ktorí kedy prijdú k nám, a vy spratávaj­te víno, let­né ovocie a olej a dávaj­te do svojich nádob a bývaj­te vo svojich mes­tách, ktoré ste zau­jali. 11 A počuli aj všet­ci Židia, ktorí boli v Moáb­sku a medzi syn­mi Am­monovými a v Edom­sku a ktorí boli vo všet­kých tých krajinách, že babylon­ský kráľ dal Júdovi zbytok a že ustanovil nad nimi Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánov­ho. 12 A tak sa na­vrátili všet­ci tí Židia zo všet­kých miest, kde boli za­hnaní, a prišli do zeme Júdovej ku Gedaliášovi do Mic­py a na­spratávali vína a let­ného ovocia veľmi mnoho. Úklady proti Gedaliášovi.13 Ale Jochanán, syn Kareachov a všet­ci velitelia voj­sk, ktorí boli na poli, prišli ku Gedaliášovi do Mic­py, 14 a po­vedali mu: Či vieš na­ozaj, že Baalis, kráľ synov Am­monových, po­slal Iz­maela, syn Ne­taniášov­ho, aby ťa za­bil? Ale Gedaliáš, syn Achikámov, im ne­veril. 15 A Jochanán, syn Kareachov, po­vedal Gedaliášovi taj­ne v Mic­pe: Do­voľ, aby som od­išiel, a za­bil Iz­maela, syna Ne­taniášov­ho, a ne­zvie ni­kto o tom. Načo ťa má za­biť, a načo majú byť rozp­týlení všet­ci Židia, ktorí sa shromaždili k tebe, aby tak za­hynul zbytok Júdov? 16 Ale Gedaliáš, syn Achikámov, po­vedal Jochanánovi, synovi Kareachov­mu: Ne­urob tej veci, lebo hovoríš ne­prav­du proti Iz­maelovi.

RoháčekJeremiáš40