RoháčekJeremiáš17

Jeremiáš

Zatvrdilosť Júdu.1 Hriech Júdov je na­písaný želez­ným perom, diaman­tovým ryd­lom tvrdým; je vy­rytý na tabuli ich srd­ca a na rohy vašich ol­tárov. 2 Ako sa roz­pomínajú na svojich synov, tak sa roz­pomínajú na svoje ol­táre a na svoje As­tar­ty pri zelenom strome, na vy­sokých pahor­koch. 3 Môj vr­chu na poli, tvoje imanie i všetky tvoje po­klady vy­dám ta, aby ich rozch­vátali, tvoje výšiny za hriech, vo všet­kých tvojich končinách. 4 A tak vypadneš, a to pre svoju ­vlast­nú vinu, zo svoj­ho dedičs­tva, ktoré som ti bol dal, a spôsobím to, že budeš slúžiť svojim ne­priateľom v zemi, ktorej ne­znáš, lebo ste zanietili oheň v mojom hneve, k­torý bude horieť až na veky. Zlorečený, kto v človeka, požehnaný, kto dúfa v Boha. Prevrátenosť srdca.5 Tak­to hovorí Hos­podin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srd­ce od­stupuje od Hos­podina! 6 A bude jako vres na púšti a ne­uvidí, keď prij­de dob­ré, ale bude obývať vy­pálené mies­ta na púšti, slatin­nú zem a takú, v ktorej sa nebýva. 7 Požeh­naný muž, ktorý sa nadeje na Hos­podina a ktorého nádejou je Hospodin! 8 A bude jako strom, za­sadený nad vodami, a ktorý za­pus­til svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď prij­de horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani ne­pres­tane rodiť ovocie. 9 Najľs­tivejšie od všet­kého je srdce a je neduživé na sm­rť. Kto ho po­zná?! 10 Ja Hos­podin zpytujem srd­ce a zkúšam ľad­viny, nato, aby som dal každému podľa jeho ces­ty, podľa ovocia jeho skut­kov. 11 Jarabica šk­rečiac svolava a ne­snies­la, tak ten, kto nadobúda bohat­stva a nie na ­spraved­livý spôsob: v polo­vici jeho dní ho opus­tí, a na koniec bude z neho blázon. Nádej Izraelova.12 Stolicou slávy, výsosťou od počiat­ku je miesto našej svätyne! 13 Nádejou Iz­raelovou je Hospodin. Han­biť sa budú všet­ci, ktorí ťa opúšťajú! Tí, ktorí od­stupujú odo mňa, budú za­písaní v zemi, pre­tože opus­tili prameň vody života, Hos­podina.- 14 Uzdrav ma, Hos­podine, a budem uzdravený; za­chráň ma, a budem za­chránený, lebo ty si mojou chválou. 15 Hľa, oni mi hovoria: Kdeže je to slovo Hos­podinovo? Nože nech prij­de! 16 Ale ja, ne­utiahol som sa, aby som nebol pas­tierom a ne­išiel za tebou, ani som si nežiadal dňa boles­ti, ty to vieš. To, čo vy­šlo z mojich úst, je pred tvojou tvárou. 17 Nebuď mi na zdesenie, lebo veď ty si mojim útočišťom v deň zlého. 18 Nech sa han­bia tí, ktorí ma prena­sledujú, a nech sa nehan­bím ja; nech sa oni desia, a nech sa nedesím ja. Uveď na nich deň zlého a skrúš ich dvoj­násob­ným skrúšením. Kázeň o sobote.19 Tak­to mi po­vedal Hos­podin: Iď a po­stav sa v bráne synov ľudu, ktorou vchádzavajú kráľovia Júdovi a ktorou vy­chádzavajú, a vo všet­kých bránach Jeruzalema. 20 A po­vieš im: Počuj­te slovo Hos­podinovo, kráľovia Júdovi i celý Júda i všet­ci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vchádzavate týmito bránami! 21 Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­stríhaj­te sa pre svoje duše a nenos­te bremena v sobot­ný deň ani nevnášajte bránami Jeruzalema! 22 Ani ne­vynášaj­te bremena zo svojich domov v sobot­ný deň ani nekonaj­te nijakej práce, ale budete svätiť sobot­ný deň tak, ako som pri­kázal vašim ot­com. 23 Avšak ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, ale za­tvr­dili svoju šiju, aby ne­počuli a aby ne­prijali na­učenia. 24 Ale stane sa, ak budete na­ozaj počúvať na mňa, hovorí Hos­podin, aby ste ne­vnášali bremena bránami tohoto mes­ta v sobot­ný deň a aby ste svätili sobot­ný deň, tak aby ste nekonali v ňom nijakej práce, 25 že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky. 26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho. 27 Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobot­ný deň a aby ste nenosili bremena a ne­vchádzali bránami Jeruzalema v sobot­ný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

RoháčekJeremiáš17