RoháčekJeremiáš26

Jeremiáš

Ohlas na všetky judské mestá.1 Na počiat­ku kraľovania Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, stalo sa toto slovo od Hos­podina po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin: Po­stav sa v ná­dvorí domu Hos­podinov­ho a budeš hovoriť proti všet­kým mes­tám Júdovým, ktoré prij­dú klaňať sa v dome Hos­podinovom, všet­ky slová, ktoré som ti pri­kázal im hovoriť, ne­uj­meš ani slova, 3 ak by snáď pred­sa len počuli a na­vrátili sa každý od svojej zlej ces­ty, aby som ľutoval zlého, ktoré im mys­lím učiniť pre nešľachet­nosť ich skut­kov. 4 A po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin: Ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám pred­ložil, 5 počúvajúc na slová mojich služob­níkov prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a po­sielajúc ich znova a znova (A ne­počuli ste! ), 6 vtedy vydám ten­to dom, aby bol ako Šílo, a toto mes­to vydám kliat­be všet­kým národom zeme. 7 A kňazi a proroci i všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hos­podinovom. 8 A stalo sa, keď do­hovoril Jeremiáš všet­ko to, čo pri­kázal Hos­podin hovoriť všet­kému ľudu, že ho schopili kňazi a proroci i všetok ľud a po­vedali: Is­tot­ne zo­mrieš. 9 Prečo si prorokoval v mene Hos­podinovom po­vediac: Ten­to dom bude jako Šílo, a toto mes­to v­raj spustne tak, že nebude v ňom obyvateľa? A shromaždil sa všetok ľud k Jeremiášovi do domu Hos­podinov­ho. Jeremiáša chcú zabiť.10 A keď počuli kniežatá Júdove tieto veci, od­išli z domu kráľov­ho hore do domu Hos­podinov­ho a po­sadili sa pri vchode novej brány Hos­podinovej. 11 A kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu a riek­li: Ten­to človek za­slúžil, aby bol od­súdený na sm­rť, lebo prorokoval proti tomuto mes­tu, jako ste počuli na vlast­né uši. 12 Vtedy po­vedal Jeremiáš všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu a riekol: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli. 13 Pre­to teraz urob­te tak, aby boly vaše ces­ty dob­ré i vaše skut­ky a počúvaj­te na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a Hos­podin bude ľutovať zlého, ktoré hovoril proti vám. 14 A ja, hľa, som vo vašej ruke, urob­te mi podľa toho, čo je dob­ré a spraved­livé vo vašich očiach. 15 Ale vedz­te cele is­te, že ak ma za­bijete, uvalíte na seba ne­vin­nú krv i na toto mes­to i na jeho obyvateľov, lebo vprav­de ma po­slal Hos­podin k vám hovoriť vo vaše uši všet­ky tieto slová. Kniežatá zachránia Jeremiáša od smrti.16 Vtedy po­vedali kniežatá i všetok ľud kňazom a prorokom: Ten­to človek nezas­lúžil, aby bol od­súdený na sm­rť, lebo nám hovoril v mene Hos­podina, našeho Boha. 17 A po­vs­tali mužovia zo starších zeme a po­vedali celému shromaždeniu ľudu a riek­li: 18 Micheáš Morašťan­ský prorokoval vo dňoch Ezechiáša, jud­ského kráľa, a po­vedal všet­kému ľudu Júdov­mu a riekol: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Sion sa bude orať ako pole, a Jeruzalem bude ob­rátený v rumy, a vrch tohoto domu bude výšinami lesa. 19 Či ho azda za­bili, Ezechiáš, jud­ský kráľ, i celý Júda? Či sa nebál Hos­podina a neprosil po­kor­ne Hos­podina o milosť? A Hos­podin ľutoval zlého, ktoré hovoril proti nim. Ale my ideme vy­konať veľké zlo proti svojim dušiam. 20 A bol aj iný muž, ktorý prorokoval v mene Hos­podinovom, Uriáš, syn Šemai­ášov, z Kir­jat-jearíma, a prorokoval proti tomuto mes­tu i proti tej­to zemi všet­ko tie is­té slová jako Jeremiáš. 21 A keď počul kráľ Jehojakim i všet­ci jeho udat­ní i všet­ky kniežatá jeho slová, hľadal kráľ možnosť zabiť ho. A Uriáš počujúc o tom bál sa a utiekol a prišiel do Egypta. 22 Ale kráľ Jehojakim po­slal mužov do Egypta, El­natána, syna Ach­borov­ho, a niek­torých mužov s ním, do Egyp­ta. 23 A vy­vied­li Uriáša z Egyp­ta a do­vied­li ho ku kráľovi Jehojakimovi, ktorý ho za­bil mečom a jeho mŕt­ve telo hodil ku hrobom synov obec­ného ľudu. 24 Avšak ruka Achikáma, syna Šafánov­ho, bola s Jeremiášom, aby ho nevydali do ruky ľudu za­biť ho.

RoháčekJeremiáš26