RoháčekIzaiáš56,10

Izaiáš 56:10

Jeho po­zorujúci strážni slepí, všet­ci, koľko ich je; ne­vedia ničoho; všet­ci sú ne­mými psami, k­torí nemôžu brechať, blúz­niv­ci, leh­niaci, ktorí milujú driemotu,


Verš v kontexte

9 Vy, poľné zvieratá, všet­ky, poďte žrať, i všet­ky zvieratá v lese! 10 Jeho po­zorujúci strážni slepí, všet­ci, koľko ich je; ne­vedia ničoho; všet­ci sú ne­mými psami, k­torí nemôžu brechať, blúz­niv­ci, leh­niaci, ktorí milujú driemotu, 11 a pažraví psi, k­torí sa ne­vedia na­sýtiť. A to pastieri, ktorí ne­vedia porozumieť! Všet­ci, koľko ich je, hľadia na svoju vlast­nú ces­tu, každý na svoj vlast­ný zisk od svoj­ho kon­ca.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

10 Jeho po­zorujúci strážni slepí, všet­ci, koľko ich je; ne­vedia ničoho; všet­ci sú ne­mými psami, k­torí nemôžu brechať, blúz­niv­ci, leh­niaci, ktorí milujú driemotu,

Evanjelický

10 Všet­ci jeho strážcovia sú slepí, nič ne­vedia, všet­ci sú ne­mí psi, ne­vládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu.

Ekumenický

10 Všet­ci strážcovia sú slepí, nechápu, všet­ci sú ne­mé psy, ne­vládzu brechať, blúz­nia, vy­lihujú, radi si zdriem­nu.

Bible21

10 Strážní Iz­rae­le jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani ště­kat neumí; polehávají se svý­mi sny, svůj spánek mi­lu­jí.