Ekumenický4. Mojžišova3,39

4. Mojžišova 3:39

Numeri

Všet­kých Lévi­ov­cov, ktorých na príkaz Hos­podina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvad­saťd­vatisíc.


Verš v kontexte

38 Východ­ne od príbyt­ku, pred stanom stretávania na jeho východ­nej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu na­mies­to Iz­raelitov. Ak sa pri­blíži nie­kto ne­povolaný, bude usmr­tený. 39 Všet­kých Lévi­ov­cov, ktorých na príkaz Hos­podina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvad­saťd­vatisíc. 40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac a urob zo­znam ich mien.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

39 Všet­kých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov podľa ich čeľadí, teda všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo dvadsaťdva tisíc.

Evanjelický

39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc.

Ekumenický

39 Všet­kých Lévi­ov­cov, ktorých na príkaz Hos­podina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvad­saťd­vatisíc.

Bible21

39 Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček