Ekumenický4. Mojžišova3,44

4. Mojžišova 3:44

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

43 Všet­kých pr­vorodených osôb mužs­kého rodu od jed­ného mesiaca a viac, ktorí sa do­stali do zo­znamu mien, bolo dvad­saťd­vatisíc­dve­stosedem­desiatt­ri. 44 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 45 Na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi vez­mi Lévi­ov­cov a na­mies­to ich dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. Lévi­ov­ci sú moji. Ja som Hos­podin.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

44 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

44 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

44 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

44 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček