RoháčekJeremiáš17,25

Jeremiáš 17:25

že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky.


Verš v kontexte

24 Ale stane sa, ak budete na­ozaj počúvať na mňa, hovorí Hos­podin, aby ste ne­vnášali bremena bránami tohoto mes­ta v sobot­ný deň a aby ste svätili sobot­ný deň, tak aby ste nekonali v ňom nijakej práce, 25 že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky. 26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

25 že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky.

Evanjelický

25 po­tom budú vchádzať bránami toh­to mes­ta králi a kniežatá, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ktorí jaz­dia na vozoch a koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdu a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude obývané naveky.

Ekumenický

25 po­tom budú pre­chádzať bránami toh­to mes­ta kniežatá a králi, ktorí budú sedieť na Dávidovom tróne, po­vezú sa na vozoch a koňoch, králi i kniežatá, muži Jud­ska, obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude vždy obývané.

Bible21

25 pak bu­dou brana­mi to­ho­to měs­ta se svý­mi vel­moži vcházet králové vládnou­cí na Davi­dově trůnu. Po­jedou na vo­zech a koních se svý­mi vel­moži, do­pro­vázeni jud­ský­mi muži i obyva­te­li Je­ruzalé­ma, a toto město bude trvat navěky.