EkumenickýMatúš10

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Vyvolenie Dvanástich1 Zvolal si dvanás­tich učeníkov a dal im moc nad nečis­tými duch­mi, takže ich moh­li vy­háňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh. 2 Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat On­drej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján, 3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a mýt­nik Matúš, Jakub Al­fejov a Tadeáš, 4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho zradil. Vyslanie Dvanástich5 Tých­to Dvanás­tich vy­slal Ježiš a pri­kázal im: Nechoďte na ces­tu k pohanom a ne­voj­dite do mes­ta Samaritánov. 6 Choďte radšej za ov­cami, ktoré sa stratili z domu Iz­raela. 7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo. 8 Chorých uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te, malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te. Za­dar­mo ste do­stali, za­dar­mo dávaj­te. 9 Neber­te si do opas­kov ani zlaté, ani striebor­né, ani medené peniaze, 10 neber­te si ani kap­su na ces­tu, ani dvoje šiat, ani san­dále, ani palicu. Veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm. 11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny, spýtaj­te sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zo­staňte až do svoj­ho od­chodu. 12 Keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho. 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zo­stúpi váš po­koj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš po­koj vráti k vám. 14 Z toho domu alebo mes­ta, kde vás ne­prij­mú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri od­chode si stras­te prach z nôh. 15 Amen, hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie sodom­skej a gomor­skej krajine ako onomu mes­tu. Predpoveď prenasledovania16 Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice. 17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach. 18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vy­dali svedec­tvo im aj po­hanom. 19 Keď vás vy­dajú súdu, ne­staraj­te sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte po­vedať. 20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich. 22 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený. 23 Keď vás budú prena­sledovať v jednom mes­te, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že ne­pochodíte všet­ky mes­tá Iz­raela, kým ne­príde Syn človeka. 24 Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svoj­ho pána. 25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Bel­zebulom nazývali pána domu, o čo skôr po­tom jeho domácich! Koho sa báť26 Neboj­te sa ich teda! Veď nič nie je za­halené, čo sa ne­od­halí a nič nie je skryté, čo sa ne­stane známym. 27 Čo vám hovorím po­tme, hovor­te na svet­le, a čo počujete len pošep­ky do ucha, roz­hlasuj­te zo striech. 28 Neboj­te sa tých, čo za­bíjajú telo, ale dušu ne­môžu za­biť. Boj­te sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo za­hubiť v pekle. 29 Ne­predávajú sa vari dva vrab­ce za halier? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vedomia vášho Ot­ca. 30 Vám sú však spočítané aj všet­ky vlasy na hlave. 31 Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov. 32 Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 33 Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. Cena vyznávačstva — odmena34 Nenaz­dávaj­te sa, že som prišiel priniesť po­koj na zem. Ne­prišiel som priniesť po­koj, ale meč. 35 Lebo som prišiel po­staviť synap­roti ot­covi, a dcéru proti mat­ke aneves­tu proti svok­re 36 a vlast­ní domáci budú človeku ne­priateľmi. 37 Kto miluje otca alebo mat­ku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie na seba svoj kríž a ne­na­sleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto náj­de svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, náj­de ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, do­stane od­menu proroka. Kto prijíma spravod­livého ako spravod­livého, do­stane od­menu spravod­livého. 42 A kto by dal piť jed­nému z týchto maličkých čo len za po­hár čer­stvej vody ako môj­mu učeníkovi; amen, hovorím vám, ne­príde o svoju od­menu.

EkumenickýMatúš10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček