EkumenickýMatúš11

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

1 Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich dvanás­tich učeníkov, od­išiel od­tiaľ učiť a kázať po okolitých mes­tách. Poslovia Jána Krstiteľa2 Keď Ján počul v žalári o Kristových skut­koch, po­slal k nemu svojich učeníkov, 3 aby sa ho spýtali: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? 4 Ježiš im od­povedal: Choďte a oznám­te Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomoc­ní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕt­vi vstávajú a chudob­ným sa ohlasuje evan­jelium. 6 Blaho­slavený je, kto sa ne­pohoršuje na mne. 7 Za­tiaľ čo od­chádzali, začal Ježiš hovoriť zá­stupom o Jánovi: Čo ste vy­šli na púšť vidieť? Azda trs­tinu zmietanú vet­rom? 8 Alebo čo ste vy­šli vidieť? Vari človeka ob­lečeného do jem­ných šiat? Veď tí, čo nosia jem­né šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Alebo čo ste vy­šli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, niečo viac ako proroka. 10 Toto je ten, o ktorom je na­písané: Hľa, po­sielam pred tvojou tvárou svoj­ho po­sla, ktorý pri­praví ces­tu pred tebou. 11 Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy ne­povs­tal ni­kto väčší ako Ján Krs­titeľ. Ale aj ten naj­menší v nebeskom kráľov­stve je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krs­titeľa až doteraz nebes­ké kráľov­stvo tr­pí násilie a násil­níci sa ho zmocňujú. 13 Veď všet­ci proroci i zákon prorokovali až po Jána. 14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počúva! Hriešne pokolenie16 K čomu prirov­nám toto po­kolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námes­tiach a kričia jed­ny na druhé: 17 Pís­kali sme vám, a vy ste ne­tan­covali, nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami. 18 Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani ne­pil, a hovoria: Je po­sad­nutý. 19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýt­nikov a hriešnikov. Ospravedl­nením múd­ros­ti sa stali jeho činy. Hrozba nekajúcim mestám20 Nato začal kar­hať mes­tá, v ktorých urobil väčšinu svojich divov, pre­tože sa nekajali: 21 Beda ti, Chorazin! Beda ti, Bet­sai­da! Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali divy, aké sa stali u vás, dáv­no by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. 22 Hovorím vám: V súdny deň bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafar­naum, vari sa budeš vy­vyšovať až do neba? Až do pek­la zo­stúpiš! 24 Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodom­skej krajine ako tebe. Evanjelium sa zjavuje najmenším25 V tom čase po­vedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múd­rymi a roz­um­nými, a zjavil si to tým naj­menším. 26 Áno, Otče, tak sa ti to za­páčilo. 27 Všet­ko mi odo­vzdal môj Otec. Ni­kto ne­poz­ná Syna, iba Otec a ani Otca ne­poz­ná ni­kto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všet­ci, ktorí sa na­máhate a ste preťažení; ja vám dám od­počinúť. 29 Vez­mite na seba moje jar­mo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a po­kor­ný srd­com, a náj­dete od­počinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jar­mo je príjem­né a bremeno ľah­ké.

EkumenickýMatúš11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček