EkumenickýMatúš17

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ježišovo premenenie1 O šesť dní vzal Ježiš Pet­ra, Jakuba a jeho brata Jána a vy­viedol ich na vy­soký vrch do samoty. 2 Tam sa pred nimi pre­menil: tvár sa mu za­skvela sťa sln­ko a rúcho mu zbelelo ako svet­lo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. 4 Peter na to po­vedal Ježišovi: Pane, je dob­re, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 5 Kým ešte hovoril, za­strel ich jas­ný ob­lak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvaj­te. 6 Keď to učeníci počuli, pad­li na tvár a veľmi sa báli. 7 Ježiš však prišiel, dot­kol sa ich a po­vedal: Vstaňte a neboj­te sa! 8 Keď po­z­dvih­li oči, ne­videli ni­koho, iba samého Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, pri­kázal im Ježiš: Nehovor­te ni­komu o tom videní, kým Syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych. 10 Učeníci sa ho opýtali: Prečo teda zákon­níci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? 11 On od­povedal: Áno, Eliáš príde a všet­ko ob­noví. 12 Ba, hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a ne­spoz­nali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Takis­to bude od nich tr­pieť aj Syn človeka. 13 Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krs­titeľovi. Uzdravenie posadnutého chlapca14 Keď prišli k zástupu, pri­stúpil k Ježišovi is­tý človek, padol na kolená 15 a prosil ho: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi tr­pí; čas­to padá do ohňa a čas­to do vody. 16 Pri­viedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho ne­moh­li uzdraviť. 17 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy ešte budem s vami? Do­kedy vás budem znášať? Pri­veďte mi ho sem! 18 Ježiš mu po­hrozil a démon z neho vy­šiel. Od tej chvíle bol chlapec zdravý. 19 Po­tom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: Prečo sme ho ne­moh­li vy­hnať my? 20 On im od­povedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semien­ko a po­vedali by ste tomuto vr­chu: Prej­di od­tiaľto tam! , tak prej­de, a nič pre vás nebude ne­možné. 21 Keď sa zišli v Galilei, po­vedal im Ježiš: Syn človeka bude vy­daný do rúk ľudí, Druhá predpoveď utrpenia a vzkriesenia22 za­bijú ho, ale tretieho dňa bude vzkriesený. A oni sa veľmi za­rmútili. 23 Keď prišli do Kafar­nau­ma, pri­stúpili k Petrovi vy­berači chrámovej dane a po­vedali: Váš učiteľ ne­platí chrámovú daň? Platenie chrámovej dane24 Platí, od­povedal. Keď vošiel do domu, pred­išiel ho Ježiš otáz­kou: Čo mys­líš, Šimon: Od koho vy­berajú po­zem­skí králi clo alebo daň — od svojich synov, alebo od cudzích? 25 Keď od­povedal, že od cudzích, po­vedal mu Ježiš: Synovia sú teda oslobodení. 26 Ale aby sme ich ne­pohoršili, choď k moru a hoď udicu. Pr­vú rybu, ktorá sa chytí, vez­mi, ot­vor jej ús­ta, a náj­deš tam peniaz. Ten vez­mi a daj im ho za mňa a za seba.

EkumenickýMatúš17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček