EkumenickýMatúš5

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Reč na vrchu (Mt 5 — 7)1 Keď Ježiš videl zá­stupy, vy­stúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pri­stúpili k nemu. 2 Pre­hovoril a začal ich učiť: Blahoslavenstvá3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo. 4 Blaho­slavení plačúci, lebo oni budú po­tešení. 5 Blaho­slavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blaho­slavení hlad­ní a smäd­ní po spravod­livos­ti, lebo oni budú na­sýtení. 7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo im sa do­stane milo­sr­den­stva. 8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blaho­slavení tvor­covia po­koja, lebo oni sa budú volať Božími syn­mi. 10 Blaho­slavení prena­sledovaní pre spravod­livosť, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo. 11 Blaho­slavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prena­sledovať a všet­ko zlé na vás lživo hovoriť. 12 Raduj­te sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú od­menu. Veď tak­to prena­sledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Soľ zeme a svetlo sveta13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vy­hodiť, aby ľudia po nej šliapali. 14 Vy ste svet­lo sveta. Mes­to, ktoré leží na vr­chu, sa nedá ukryť. 15 Ani lam­pu nezažnú a ne­po­stavia pod mericu, ale na sviet­nik, aby svietila všet­kým v dome. 16 Nech tak svieti vaše svet­lo pred ľuďmi, aby videli vaše dob­ré skut­ky a oslavovali vášho Ot­ca, ktorý je v nebesiach! O zákone17 Ne­mys­lite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Ne­prišiel som zrušiť, ale na­pl­niť. 18 Amen, hovorím vám: Po­kiaľ ne­pominie nebo a zem, ne­pominie ani naj­menšie pís­men­ko, ani jediná čiar­ka zo zákona, kým sa všet­ko ne­stane. 19 Kto by teda zrušil čo len jed­no z týchto naj­menších pri­kázaní a učil by tak ľudí, bude označený za naj­menšieho v nebeskom kráľov­stve. Kto ich však bude za­chovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľov­stve. 20 Hovorím vám, že ni­kdy ne­voj­dete do nebes­kého kráľov­stva, ak vaša spravod­livosť ne­prevýši spravod­livosť zákon­níkov a farizejov. Nezabiješ21 Počuli ste, že ot­com bolo po­vedané: Nezabiješ! Kto by však za­bil, musí ísť pred súd. 22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by po­vedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by po­vedal: Blázon, musí ísť do oh­nivého pek­la. 23 Keby si teda prinášal dar na ol­tár a tam by si sa roz­pamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred ol­tárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až po­tom príď a obetuj svoj dar. 25 Po­konaj sa rých­lo so svojím protiv­níkom, kým si s ním na ces­te. Inak ťa tvoj protiv­ník odo­vzdá sud­covi, sud­ca strážnikovi a uvrh­nú ťa do väzenia. 26 Amen, hovorím ti: Ne­vyj­deš od­tiaľ, kým neza­platíš do po­sled­ného haliera. O cudzoložstve27 Počuli ste, že bolo po­vedané: Ne­scudzoložíš! 28 Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiados­tivo po­zerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vy­lúp ho a za­hoď. Lepšie obídeš, ak za­hynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvr­hnuté do pek­la. 30 A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, od­sek­ni ju a za­hoď. Lepšie obídeš, ak za­hynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pek­la. O rozvode31 Bolo po­vedané: Kto by pre­pus­til svoju manžel­ku, nech jej dá pre­púšťací list. 32 Ja vám však hovorím: Každý, kto by pre­pus­til svoju manžel­ku — ok­rem dôvodu smils­tva — vy­stavuje ju cudzoložs­tvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. O prísahe33 Ďalej ste počuli, že ot­com bolo po­vedané: Nebudeš krivo pri­sahať, ale spl­níš Pánovi svoje prísahy. 34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec ne­prisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je pod­nožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mes­tom veľkého Kráľa. 36 Ne­prisahaj ani na svoju hlavu, lebo ne­môžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čier­nym. 37 Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, po­chádza od zlého. O odplate38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ja vám však hovorím: Ne­protiv­te sa zlému! Na­opak: Tomu, kto ťa ud­rie po pravom líci, nad­stav aj ľavé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spod­né rúcho, nechaj aj plášť. 41 Ak ťa bude dak­to nútiť niesť ná­klad jed­nu míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj a ne­od­vracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. O láske k nepriateľom43 Počuli ste, že bolo po­vedané: Milovať budeš svoj­ho blížneho a nenávidieť svoj­ho ne­priateľa. 44 Ja vám však hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov a mod­lite sa za tých, ktorí vás prena­sledujú, 45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vy­chádzať sln­ku nad zlými aj nad dob­rými a zo­siela dážď na spravod­livých aj ne­spravod­livých. 46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám pat­rí od­mena? Či to is­té nerobia aj mýt­nici? 47 A ak budete po­zdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to is­té nerobia aj po­hania? 48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.

EkumenickýMatúš5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček