EkumenickýMatúš4

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pokúšanie na púšti1 Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol po­kúšal. 2 Ježiš sa pos­til štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, až na­pokon cel­kom vy­hladol. 3 Prišiel k nemu po­kušiteľ a po­vedal: Ak si Boží Syn, roz­káž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. 4 On mu však od­povedal: Je na­písané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vy­chádza z Božích úst. 5 Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie 6 a po­vedal mu: Ak si Boží Syn, vrh­ni sa dolu. Veď je na­písané: Svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si si ne­ud­rel nohu o kameň. 7 Ježiš mu od­povedal: Na­písané je však aj: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha. 8 Nato ho diabol vzal na veľmi vy­soký vrch, ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu 9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať. 10 Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. 11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali. Začiatky činnosti v Galilei12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, odo­bral sa do Galiley. 13 Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafar­nau­me na území Zebúluna a Naf­táliho, 14 aby sa spl­nilo, čo po­vedal prorok Izai­áš: 15 Krajina Zebúlun a krajina Naf­táli, na ces­te k moru za Jor­dánom, po­han­ská Galilea. 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svet­lo a tým, čo sedeli v tmavej krajine smr­ti, vy­šlo svet­lo. 17 Od­vtedy začal Ježiš kázať: Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. Povolanie prvých učeníkov18 Keď Ježiš išiel pop­ri Galilej­skom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata On­dreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. 19 Za­volal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 20 Obaja hneď nechali siete a na­sledovali ho. 21 O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedejov­ho, a jeho brata Jána, ako so svojím ot­com Zebedejom opravovali na lodi siete. Aj ich po­volal 22 a oni hneď nechali loď aj otca a na­sledovali ho. Účinkovanie v Galilei23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi. 24 Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všet­kých chorých, pos­ti­hnutých rôz­nymi neduh­mi a utr­pením, po­sad­nutých, námesačných a ochr­nutých. A on ich uzdravoval. 25 Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

EkumenickýMatúš4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček