EkumenickýMatúš23

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Odhalenie farizejov a zákonníkov1 Vtedy Ježiš po­vedal zá­stupom a svojim učeníkom: 2 Na Mojžišovu stolicu za­sad­li zákon­níci a farizeji. 3 Rob­te teda a za­chovávaj­te všet­ko, čo vám hovoria, ale podľa ich skut­kov nekonaj­te. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré ne­možno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nech­cú nimi ani prs­tom po­hnúť. 5 Všet­ky svoje skut­ky konajú iba pre­to, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje mod­lit­bové remien­ky a zväčšujú si strap­ce na rúchach. 6 Majú radi pop­red­né mies­ta na hos­tinách a pr­vé stolice v synagógach, 7 po­zdravy na námes­tiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: Rab­bi! 8 Vy sa však nedávaj­te volať: Rab­bi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všet­ci ste bratia. 9 Ani ot­com ne­volaj­te ni­koho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach. 10 Ani sa nedávaj­te volať vod­cami, lebo len jeden je váš Vod­ca, Kris­tus. 11 Naj­väčší z vás bude vaším sluhom. 12 Kto sa bude po­vyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude po­výšený. 13 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Za­tvárate nebes­ké kráľov­stvo pred ľuďmi. Sami doň ne­vchádzate, a tým, čo by chceli voj­sť, nedovolíte. 14 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Ob­chádzate more i zem, aby ste zís­kali jed­ného novover­ca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pek­la, dva razy horšieho ako ste sami. 15 Beda vám, slepí vod­covia, ktorí hovoríte: Kto by pri­sahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by pri­sahal na chrámové zlato, toho to už za­väzuje. 16 Bláz­ni a slep­ci, čože je väčšie: zlato, či chrám, ktorý to zlato po­sväcuje? 17 Alebo: Kto by pri­sahal na ol­tár, to nič nie je. Ale toho, kto by pri­sahal na dar na ňom, to ho už za­väzuje. 18 Slep­ci, čože je väčšie: dar, alebo ol­tár, ktorý ten dar po­sväcuje? 19 Kto teda pri­sahá na ol­tár, pri­sahá naň i na všet­ko, čo je na ňom. 20 A kto pri­sahá na chrám, ten pri­sahá naň i na toho, kto v ňom pre­býva. 21 A kto pri­sahá na nebo, pri­sahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. 22 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Dávate desiat­ky z mäty, kôp­ru a ras­ce, ale zaned­bali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravod­livosť, milo­sr­den­stvo a ver­nosť. Toto bolo treba robiť, ale tam­to nezaned­bávať. 23 Slepí vod­covia, komára pre­ciedzate, ale ťavu pre­hĺtate! 24 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Čis­títe čašu a misu zvon­ka, ale vnút­ri sú pl­né lúpeže a ne­mier­nos­ti. 25 Slepý farizej, očis­ti najprv vnút­ro čaše, aby sa stal čis­tým aj jej von­kajšok. 26 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvon­ku zdajú pek­né, ale vnút­ri sú pl­né umr­lčích kos­tí a všelijakej nečis­toty. 27 Tak aj vy sa zvon­ka zdáte ľuďom spravod­livými, za­tiaľ čo vnút­ri ste pl­ní po­krytec­tva a ne­právos­ti. 28 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Staviate hrob­ky prorokom a oz­dobujete po­mníky spravod­livých. 29 Hovoríte: Keby sme boli žili za dní našich ot­cov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. 30 Tak­to sami proti sebe svedčíte, že ste syn­mi tých, čo po­v­raždili prorokov. 31 Do­vŕšte teda mieru svojich ot­cov! 32 Hadi, vreteničie plemeno! Ako unik­nete od­súdeniu do pek­la? 33 Pre­to, hľa, ja k vám po­sielam prorokov, múd­rych ľudí a zákon­níkov. Vy nie­ktorých z nich za­bijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prena­sledovať z mesta do mes­ta, 34 aby prišla na vás všet­ka spravod­livá krv, vy­liata na zemi, počnúc kr­vou spravod­livého Ábela až po krv Za­chariáša, Barachiášov­ho syna, ktorého ste za­vraždili medzi chrámom a ol­tárom. 35 Amen, hovorím vám, to všet­ko príde na toto po­kolenie. 36 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli po­slaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliep­ka zhromažďuje svoje kuriat­ka pod kríd­la, ale nech­celi ste! Nárek nad Jeruzalemom37 Hľa, váš dom vám zo­stáva spust­nutý. 38 Lebo hovorím vám: Od­teraz ma ne­uvidíte do­vtedy, kým nebudete hovoriť: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom!

EkumenickýMatúš23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček