EkumenickýMatúš12

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Trhanie klasov v sobotu1 V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obil­né pole. Učeníci boli hlad­ní, a tak začali tr­hať klasy a jesť. 2 Zbadali to farizeji a po­vedali mu: Po­zri, tvoji učeníci robia to, čo nie je do­volené robiť v sobotu. 3 On im však po­vedal: Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný aj so svojou družinou? 4 Ako vošiel do Božieho domu a ako jed­li po­svät­né chleby, ktoré ne­smel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kňazi? 5 Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotný deň kňazi v chráme znes­väcujú sobotu, a sú bez viny? 6 Hovorím vám: Tu je niečo viac ako chrám. 7 Keby ste boli spoz­nali, čo znamená: Milo­sr­den­stvo chcem, a nie obetu, neboli by ste od­súdili ne­vin­ných. 8 Veď Syn človeka je pánom nad sobotou. Uzdravenie v sobotu9 Keď od­tiaľ od­išiel, prišiel do ich synagógy. 10 Tam bol človek, ktorý mal vy­sc­hnutú ruku. Opýtali sa Ježiša: Je do­volené v sobotu uzdravovať? To pre­to, aby ho moh­li obžalovať. 11 On im po­vedal: Náj­de sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ov­cu, a tá by mu v sobotu spad­la do jamy, a on by ju nechytil a ne­vytiahol? 12 A o koľko je človek cen­nejší ako ov­ca! Pre­to v sobotu je do­volené dob­re robiť. 13 Nato po­vedal tomu človeku: Vy­stri ruku! Vy­strel ju teda a bola zasa zdravá ako tá druhá. 14 Farizeji však vy­šli von a radili sa o ňom, ako ho za­hubiť. Boží služobník15 Keď sa Ježiš o tom do­zvedel, od­išiel od­tiaľ. Mnohí išli za ním a on všet­kých uzdravil. 16 Prís­ne im však pri­kázal, aby o ňom verej­ne nehovorili. 17 To pre­to, aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša: 18 Hľa, môj služob­ník, ktorého som si vy­volil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svoj­ho Ducha a on oznámi právo národom. 19 Nebude sa šk­riepiť, ani kričať, na uliciach ni­kto ne­počuje jeho hlas. 20 Nalomenú trs­tinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. 21 V jeho menobudú dúfať národy. Ježiš a Belzebul22 Nato pri­vied­li k nemu po­sad­nutého démonom, ktorý bol slepý a ne­mý. Uzdravil ho, takže ne­mý hovoril a videl. 23 Zá­stupy boli celé bez seba a hovorili: Či to nie je Dávidov syn? 24 Keď to farizeji počuli, po­vedali: Ten­to vy­háňa démonov iba mocou Bel­zebula, vlád­cu démonov. 25 On po­znal ich myšlien­ky a po­vedal im: Každé kráľov­stvo vnútor­ne roz­delené pust­ne, a nijaké mes­to alebo dom vnútor­ne roz­delený ne­ob­stojí. 26 Ak aj satan vy­háňa satana, je vnútor­ne roz­delený — ako ob­stojí jeho kráľov­stvo? 27 Ak ja vy­háňam démonov mocou Bel­zebula, čou mocou ich vy­háňajú vaši synovia? Pre­to oni budú vašimi sud­cami. 28 Ale ak vy­háňam démonov mocou Božieho Ducha, po­tom k vám už prišlo Božie kráľov­stvo. 29 Veď ako môže nie­kto voj­sť do domu sil­ného muža a zmoc­niť sa jeho vecí, ak najprv toho sil­ného muža ne­spúta? Iba po­tom môže vy­lúpiť jeho dom. 30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou ne­z­hromažďuje, roz­hadzuje. 31 Pre­to vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom od­pus­tené, ale rúhanie proti Duchu nebude od­pus­tené. 32 A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude od­pus­tené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude od­pus­tené ani v tomto veku, ani v budúcom. Strom a ovocie33 Ak za­sadíte dob­rý strom, aj jeho ovocie bude dob­ré, no ak za­sadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom po­znať po ovocí. 34 Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dob­re, keď ste zlí? Lebo ús­ta hovoria to, čím je na­pl­nené srd­ce. 35 Za­tiaľ čo dob­rý človek vy­náša dob­ré veci z dobrého po­kladu, zlý človek vy­náša zlé veci zo zlého po­kladu. 36 Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zod­povedať za každé prázd­ne slovo, ktoré vy­riek­nu. 37 Na zá­klade svojich slov budeš ospravedl­nený a na zá­klade svojich slov budeš od­súdený. Žiadanie znamenia38 Vtedy mu nie­ktorí zákon­níci a farizeji od­povedali: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. 39 On im však od­povedal: Zlé a cudzoložné po­kolenie vy­hľadáva znamenie, no znamenie nedos­tane, iba ak znamenie proroka Jonáša: 40 Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj Syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci. 41 Mužovia z Ninive po­vs­tanú na súde s týmto po­kolením a od­súdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš! 42 Kráľov­ná z juhu vy­stúpi na súde s týmto po­kolením a od­súdi ho, pre­tože prišla z končín zeme vy­počuť si Šalamúnovu múd­rosť. A hľa, tu je ktosi väčší ako Šalamún! Návrat nečistého ducha43 Keď nečis­tý duch vy­j­de z človeka, blúdi po vy­sc­hnutých mies­tach. Hľadá od­počinok, ale ho nenachádza. 44 Vtedy si po­vie: Vrátim sa do svoj­ho domu, od­kiaľ som vy­šiel. Keď ta príde, náj­de ho prázd­ny, vy­zametaný a vy­zdobený. 45 Vtedy odíde a vez­me so sebou sedem iných duchov, horších ako on, voj­dú dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na kon­ci horší ako na začiat­ku. Tak­to to bude aj s týmto zlým po­kolením. Matka a Ježišovi bratia46 Za­tiaľ čo Ježiš hovoril k zástupom, von­ku stála jeho mat­ka a bratia a chceli s ním hovoriť. 47 Ktosi mu po­vedal: Po­zri, tvoja mat­ka a tvoji bratia stoja von­ku a chcú sa s tebou rozp­rávať. 48 No on tomu, čo mu to hovoril, od­povedal: Kto je moja mat­ka a kto sú moji bratia? 49 Ukázal rukou na svojich učeníkov a po­vedal: Hľa, moja mat­ka a moji bratia! 50 Lebo každý, kto pl­ní vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, ses­trou i mat­kou.

EkumenickýMatúš12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček