EkumenickýMatúš16

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Spor o znamenie1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie. 3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo je čer­vené a za­chmúrené. Vzhľad ob­lohy viete po­súdiť a znamenia čias ne­viete? 4 Zlé a cudzoložné po­kolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedos­tane, iba ak Jonášovo znamenie. Nechal ich tam a od­išiel. Kvas farizejov a saducejov5 Keď učeníci išli na druhý breh, za­bud­li si vziať chlieb. 6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a vy­varuj­te sa kvasu farizejov a saducejov. 7 Pre­mýšľali teda a hovorili: Ne­vzali sme si chlieb. 8 Ježiš to spoz­nal a po­vedal: Malover­ní, čo roz­mýšľate o tom, že ne­máte chlieb? 9 Ešte nechápete, a ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste naz­bierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košíkov ste naz­bierali? 11 Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varuj­te sa však kvasu farizejov a saducejov. 12 Vtedy po­chopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvás­ku, ale učenia farizejov a saducejov. Petrovo vyznanie13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka? 14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy ma za koho po­kladáte? 16 Šimon Peter od­povedal: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha. 17 Ježiš mu od­povedal: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nez­javilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale po­stavím svoju Cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu. 19 Dám ti kľúče od nebes­kého kráľov­stva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané aj v nebi. 20 Vtedy učeníkom pri­kázal, aby ni­komu nehovorili, že on je Kris­tus. Predpoveď smrti a vzkriesenia21 Od­vtedy začal Ježiš po­ukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho tr­pieť od starších, veľkňazov a zákon­níkov, bude za­bitý a na tretí deň vzkriesený. 22 Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať! 23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Choď za mňa, satan! Si mi na po­horšenie, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské. Nasledovanie Ježiša24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak nie­kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma. 25 Lebo kto by chcel za­chrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, náj­de ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov. 28 Amen, hovorím vám, že nie­ktorí z tých, čo tu stoja, ne­okúsia sm­rť, kým ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

EkumenickýMatúš16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček