EkumenickýMatúš13

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Podobenstvo o rozsievačovi1 V ten deň vy­šiel Ježiš z domu a po­sadil sa pri mori. 2 Okolo neho sa zhromaždili také veľké zá­stupy, že musel na­stúpiť na loď a sad­núť si, kým celý zá­stup stál na brehu. 3 Hovoril im veľa v podobenstvách: Hľa, roz­sievač vy­šiel siať. 4 Keď sial, nie­ktoré zrná pad­li na kraj ces­ty. Prileteli vtáky a po­zobali ich. 5 Druhé pad­li na skal­natú pôdu, kde ne­mali do­statok zeme. Tie vzišli rých­lo, lebo neboli hl­boko v zemi, 6 no po­tom, keď vy­šlo sln­ko, obilie za­horelo, a pre­tože ne­malo koreň, vy­sch­lo. 7 Iné zrná pad­li do tŕnia, ale tŕnie vy­rást­lo a udusilo ich. 8 Nie­ktoré zrná pad­li do dob­rej pôdy a prinies­li úrodu: jed­ny stonásob­nú, druhé šesťdesiat­násob­nú a ďalšie trid­saťnásob­nú. 9 Kto má uši, nech počúva! Dôvod reči v podobenstvách10 Učeníci pri­stúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 On od­povedal: Pre­to, že vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pri­dá a bude mať nad­bytok. Kto však ne­má, tomu vez­mú aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu. 14 Pl­ní sa na nich Izai­ášovo proroc­tvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete roz­umieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. 15 Tomuto ľudu otupelo­srd­ce: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami ne­videli a ušami ne­počuli, aby srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa — aby som ich ne­u­zdravil. 16 Ale vaše oči sú blaho­slavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravod­liví túžili vidieť, čo vy vidíte, a ne­videli, a počuť, čo vy počujete, a ne­počuli. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi18 Vy teda počúvaj­te podoben­stvo o rozsievačovi: 19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, pri­chádza Zlý a uchytí to, čo mu bolo za­siate do srd­ca. U toho človeka bolo zrno za­siate na kraj ces­ty. 20 Na skal­natú pôdu bolo zrno za­siate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 no ne­má koreň, a tak je len chvíľkový. Keď na­stane súženie alebo prena­sledovanie pre slovo, hneď od­pad­ne. 22 Do tŕnia bolo zrno za­siate u toho, kto slovo počúva, ale den­né staros­ti a omámenie bohat­stvom udusia slovo, takže ostane bez úrody. 23 Do dob­rej pôdy bolo zrno za­siate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten po­tom prináša úrodu: jeden stonásob­nú, druhý šesťdesiat­násob­nú a tretí trid­saťnásob­nú. O kúkoli medzi pšenicou24 Pred­niesol im iné podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né človeku, ktorý na svojom poli za­sial dob­ré semeno. 25 Kým však ľudia spali, prišiel jeho ne­priateľ, na­sial kúkoľ medzi pšenicu a od­išiel. 26 Keď vy­rást­lo steb­lo a vy­háňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. 27 Sluhovia prišli k hospodárovi a po­vedali mu: Pane, či si na svoje pole nezasial dob­ré semeno? Kde sa po­tom vzal kúkoľ? 28 On im od­povedal: To urobil ne­priateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vy­zbierali ho? 29 On však od­povedal: Nie! Aby ste pri zbieraní kúkoľa ne­vy­tr­hali súčas­ne aj pšenicu. 30 Nechaj­te oboje rásť spolu až do žat­vy. V čase žat­vy po­viem žen­com: Vy­zbieraj­te najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zvez­te do mojej stodoly. O horčičnom zrnku a kvase31 Ježiš im roz­povedal aj iné podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial na svojom poli. 32 Hoci je zo všet­kých semienok naj­menšie, keď vy­ras­tie, je väčšie ako všet­ky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebes­ké vtáky a hniez­dia v jeho konároch. 33 Po­vedal im ďalšie podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né kvasu, ktorý vzala žena a za­miesila do troch meríc múky, takže všet­ko na­kys­lo. 34 Toto všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podobenstvách. Bez podobens­tiev im nehovoril nič, 35 aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Vysvetlenie podobenstva o kúkoli36 Vtedy roz­pus­til zá­stupy a vošiel do domu. Tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho: Vy­svet­li nám podoben­stvo o kúkoli na poli. 37 On im od­povedal: Ten, kto seje dob­ré semeno, je Syn človeka 38 a pole je svet. Dob­ré semeno sú synovia kráľov­stva, kúkoľ sú synovia Zlého, 39 ne­priateľ, čo ho na­sial, je diabol, žat­va je koniec sveta a žen­ci sú an­jeli. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na kon­ci sveta. 41 Syn človeka pošle svojich an­jelov, a tí vy­zbierajú z jeho kráľov­stva všet­ky po­horšenia i tých, čo páchajú ne­právosť, 42 a hodia ich do oh­nivej pece. Tam bude plač a šk­rípanie zubami. 43 Vtedy spravod­liví zažiaria ako sln­ko v kráľovstve svoj­ho Ot­ca. Kto má uši, nech počuje! O poklade a perle44 Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né po­kladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od rados­ti šiel a predal všet­ko, čo mal, a kúpil to pole. 45 Nebes­ké kráľov­stvo je ďalej podob­né kup­covi, ktorý hľadal krás­ne per­ly. 46 Keď ob­javil jed­nu drahocen­nú per­lu, od­išiel, predal všet­ko čo mal, a kúpil ju. O sieti47 Nebes­ké kráľov­stvo sa ďalej podobá sieti spus­tenej do mora, ktorá za­chytila ryby každého druhu. 48 Keď sa na­pl­nila, vy­tiah­li ju na breh, sad­li si, dob­ré po­vyberali do nádob a zlé vy­hodili von. 49 Tak to bude aj na kon­ci sveta: Vy­j­dú an­jeli, od­delia zlých od spravod­livých 50 a uvrh­nú ich do oh­nivej pece. Tam bude plač a šk­rípanie zubami. Nové a staré51 Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno. 52 Nato im po­vedal: Pre­to každý zákon­ník, ktorý sa stal učeníkom nebes­kého kráľov­stva, je ako hos­podár, ktorý vy­náša zo svoj­ho skladu nové i staré veci. Odmietnutie Ježiša v Nazarete53 Keď Ježiš do­končil tieto podoben­stvá, od­išiel od­tiaľ. 54 Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Od­kiaľ má takúto múd­rosť a moc­né činy? 55 Nie je to syn tesára? Ne­volá sa jeho mat­ka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? 56 A nežijú u nás aj všet­ky jeho ses­try? Od­kiaľ to po­tom všet­ko má? 57 A po­horšovali sa nad ním. Ježiš im však po­vedal: Prorok býva za­znávaný iba v domovine a vo vlast­nom dome. 58 Pre ich ne­vieru ne­urobil tam mnoho divov.

EkumenickýMatúš13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček