EkumenickýMatúš1

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Rodokmeň Ježiša Krista1 Rodok­meň Ježiša Kris­ta, syna Dávida, syna Ab­raháma. 2 Ab­rahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Chec­róna, Chec­rón splodil Ráma, 4 Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna. 5 Sal­món s Ráchab splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa, 8 Ásaf splodil Jóšafata. Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chiz­kiju, 10 Chiz­kija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil Jekon­ju a jeho bratov za babylon­ského zajatia. 12 Po babylon­skom zajatí Jekon­ja splodil Šeal­tíela, Šeal­tíel splodil Zerub­bábela, 13 Zerub­bábel splodil Abiúda, Abiúd splodil El­jákima, El­jákim splodil Azora, 14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus. 17 A tak všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť a od babylon­ského zajatia po Kris­ta š­tr­násť. Narodenie Ježiša Krista18 S narodením Ježiša Kris­ta to bolo tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol však spravod­livý a nech­cel ju verej­ne vy­staviť han­be. Roz­hodol sa teda taj­ne ju pre­pus­tiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on za­chráni svoj ľud z jeho hriechov. 22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa spl­nilo, čo Pán po­vedal pro­stred­níc­tvom proroka: 23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, 24 Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku. 25 Ne­poz­nal ju však, kým ne­porodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

EkumenickýMatúš1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček