EkumenickýMatúš28

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Vzkriesenie Ježiša1 Po sobote, keď sa brieždilo na pr­vý deň týždňa, prišla Mária Mag­daléna a iná Mária po­zrieť hrob. 2 A hľa, na­stalo veľké zeme­trasenie, lebo Pánov an­jel zo­stúpil z neba. Prišiel, od­valil kameň a po­sadil sa naň. 3 Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. 4 Strážcovia sa pred ním trias­li od strachu. Os­tali ako mŕt­vi. 5 Ale an­jel sa pri­hovoril ženám: Vy sa neboj­te! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal. 7 A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám! 8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. 9 Vtom sa Ježiš stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! Ony pri­stúpili, ob­jali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Vtedy im Ježiš po­vedal: Neboj­te sa! Choďte, oznám­te mojim bratom, aby išli do Galiley. Tam ma uvidia! Správa stráže11 Keď sa ženy vzdialili, nie­ktorí zo stráže prišli do mes­ta a oznámili veľkňazom všet­ko, čo sa stalo. 12 Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: Hovor­te: V noci prišli jeho učeníci a ukrad­li ho, kým sme my spali. 14 A keby sa to do­počul vladár, my ho pre­hovoríme a za­riadime, aby ste ne­mali ťažkos­ti. 15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní. Vyslanie učeníkov16 Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No nie­ktorí po­chybovali. 18 Ježiš pri­stúpil a po­vedal im: Daná mi je všet­ka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a na­učte ich za­chovávať všet­ko, čo som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do kon­ca sveta.

EkumenickýMatúš28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček