EkumenickýMatúš14

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Smrť Jána Krstiteľa1 V tom čase sa tet­rar­cha Herodes do­počul o Ježišovi. 2 Svojim sluhom po­vedal: Toto je Ján Krs­titeľ! Vstal z mŕtvych, a pre­to pôsobia v ňom záz­račné sily. 3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vr­hol do žalára pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa. 4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku. 5 Pre­to ho chcel za­biť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho po­kladali za proroka. 6 Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tan­covala upro­stred hos­tí a za­páčila sa Herodesovi, 7 takže jej pod prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada. 8 Na po­kyn svojej mat­ky po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa. 9 Kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a kvôli hosťom roz­kázal, aby jej ju dali. 10 A tak dal Jána v žalári sťať. 11 Jeho hlavu prinies­li na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanies­lo svojej mat­ke. 12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕt­ve telo a po­chovali ho. Po­tom to išli oznámiť Ježišovi. Nasýtenie piatich tisícov13 Keď to Ježiš počul, od­išiel na lodi a utiahol sa do ú­strania na osamelé mies­to. Zá­stupy sa o tom do­počuli a z miest išli pešo za ním. 14 Keď vy­stúpil z lode a videl veľký zá­stup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. 15 Keď sa zvečerilo, pri­stúpili k nemu učeníci a po­vedali: Toto je odľah­lé mies­to a čas po­kročil. Pre­pusť teda zá­stupy, nech si idú do dedín na­kúpiť jed­lo. 16 Ježiš im však po­vedal: Ne­musia ni­kam chodiť, vy im daj­te jesť. 17 Oni mu od­povedali: Máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 18 Vy­zval ich: Prines­te mi ich sem! 19 Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom. 20 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba naz­bierali aj dvanásť pl­ných košov zvyškov. 21 Len mužov, ktorí jed­li, bolo asi päťtisíc; ok­rem nich tam boli aj ženy a deti. Ježiš kráča po vode22 Nato hneď pri­kázal učeníkom na­stúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy. 23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil na vrch do samoty mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vl­ny, pre­tože vietor fúkal proti nim. 25 Počas štvr­tej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, pre­strašení hovorili: To je prí­zrak! A od strachu kričali. 27 Ale Ježiš sa im hneď oz­val: Vzmužte sa! Ja som to! Neboj­te sa! 28 Peter mu od­povedal: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel k tebe po vode! 29 On po­vedal: Poď! Peter vy­stúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl, že vietor je sil­ný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, za­chráň ma! 31 Ježiš hneď vy­strel ruku, chytil ho a po­vedal mu: Malover­ný, prečo si po­chyboval? 32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Na­ozaj si Boží Syn. Uzdravovanie v Genezarete34 Keď sa pre­plavili na druhý breh, za­kot­vili pri Genezarete. 35 Obyvatelia toho kraja ho spoz­nali a roz­chýrili to po celom okolí. Nato k nemu prinášali všet­kých chorých. 36 Prosili ho, aby sa smeli dot­knúť as­poň ob­ruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dot­kli, ozdraveli.

EkumenickýMatúš14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček