EkumenickýMatúš9

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Uzdravenie ochrnutého1 Ježiš na­stúpil na loďku, pre­plavil sa na druhý breh a prišiel do svoj­ho mes­ta. 2 Tu k nemu prinies­li ochr­nutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Dúfaj, syn môj, od­púšťajú sa ti hriechy. 3 Vtom si však nie­ktorí zákon­níci po­vedali: Ten­to človek sa rúha! 4 Ježiš po­znal ich myšlien­ky a po­vedal: Prečo zle zmýšľate vo svojich srd­ciach? 5 Čo je ľahšie? Po­vedať: Od­púšťajú sa ti hriechy, alebo po­vedať: Vstaň a choď!? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc od­púšťať hriechy na zemi, po­vedal ochr­nutému: Vstaň, vez­mi si lôžko a choď domov! 7 A on vstal a od­išiel domov. 8 Keď to videli zá­stupy, zmoc­nila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom. Povolanie Matúša9 Keď Ježiš od­tiaľ od­išiel, videl na col­nici sedieť is­tého človeka, ktorý sa volal Matúš. Po­vedal mu: Na­sleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním. 10 Keď po­tom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí col­níci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeník­mi. 11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnik­mi? 12 On to počul a po­vedal: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí. 13 Choďte a na­učte sa, čo to znamená: Milo­sr­den­stvo chcem, a nie obetu. Ne­prišiel som po­volať spravod­livých, ale hriešnikov. O pravom pôste14 Tu prišli k nemu Jánovi učeníci a po­vedali mu: My a farizeji sa čas­to po­stíme. Prečo sa tvoji učeníci ne­pos­tia? 15 Ježiš od­povedal: Či môžu svadob­níci smútiť, kým je s nimi ženích? Príde však čas, keď im vez­mú ženícha a až po­tom sa budú pos­tiť. 16 Ni­kto pred­sa ne­prišíva zá­platu z novej lát­ky na staré šaty. Veď taká výp­lň na­trh­ne šaty a diera sa len zväčší. 17 Ani nové víno nenalievajú do starých mechov, lebo mechy sa roz­tr­hajú a aj víno vy­tečie, aj mechy sa zničia. Nové víno však vlievajú do nových mechov a za­chová sa oboje. Jairova dcéra a chorá žena18 Keď im to hovoril, prišiel k nemu is­tý pop­red­ný muž, po­klonil sa mu a po­vedal: Moja dcéra práve skonala. Ale poď, polož na ňu ruku a ožije. 19 Ježiš vstal a išiel za ním so svojimi učeník­mi. 20 Vtedy znenaz­dania od­zadu pri­stúpila k nemu is­tá žena, ktorá dvanásť rokov tr­pela na kr­votok. A dot­kla sa ob­ruby jeho rúcha. 21 Po­vedala si totiž: Ak sa dot­knem čo len jeho rúcha, ozdraviem. 22 Ježiš sa ob­rátil, zbadal ju a po­vedal: Dúfaj, dcéra! Tvoja viera ťa uzdravila. Od tej chvíle bola žena zdravá. 23 Keď Ježiš prišiel do domu pop­red­ného muža a videl tých, čo pís­kali, a roz­rušený zá­stup, 24 po­vedal: Odíďte, lebo dievča nezom­relo, ale spí. Oni ho vy­smiali. 25 Keď sa zá­stup vzdialil, Ježiš vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 Chýr o tom sa roz­niesol po celom kraji. Uzdravenie dvoch slepcov27 Keď Ježiš od­tiaľ od­chádzal, išli za ním dvaja slep­ci, ktorí volali: Zmiluj sa nad na­mi, Syn Dávidov! 28 Keď vstúpil do domu, slep­ci pri­stúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Od­povedali mu: Áno, Pane. 29 Nato sa dot­kol ich očí a po­vedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery. 30 Oči sa im ot­vorili a Ježiš ich prís­ne varoval: Dbaj­te o to, aby sa to ni­kto nedoz­vedel. 31 Oni však vy­šli a roz­nies­li chýr o ňom po celom kraji. Uzdravenie nemého32 Keď vy­chádzali, pri­vied­li k nemu ne­mého človeka, po­sad­nutého démonom. 33 Po tom, čo Ježiš vy­hnal démona, ne­mý pre­hovoril. Zá­stupy sa čudovali a hovorili: Niečo také sa v Izraeli ešte ni­kdy ne­stalo! 34 Farizeji však hovorili: S pomocou vlád­cu nad démon­mi vy­háňa démonov. Žatva je veľká35 Ježiš chodil po všet­kých okolitých mes­tách a dedinách. Učil v ich synagógach, hlásal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. 36 Pri po­hľade na zá­stupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a skles­nutí ako ovce bez pas­tiera. 37 Vtedy po­vedal svojim učeníkom: Žat­va je síce veľká, ale robot­níkov málo. 38 Pros­te pre­to Pána žat­vy, aby vy­slal robot­níkov na svoju žat­vu.

EkumenickýMatúš9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček