EkumenickýMatúš19

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

O prepustení manželky1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odo­bral sa z Galiley a prišiel do jud­ského kraja za Jor­dánom. 2 Išli za ním veľké zá­stupy a on ich uzdravoval. 3 Tu k nemu prišli farizeji a po­kúšali ho: Do­volené je mužovi pre­pus­tiť svoju manžel­ku pre akúkoľvek príčinu? 4 Od­povedal im: Či ste nečítali, že od počiat­ku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? 5 A ďalej hovoril: Pre­to opus­tí človek otca a mat­ku a pri­pojí sa k svojej manžel­ke a budú dvaja jed­no telo. 6 A tak už nie sú dvaja, ale jed­no telo. Čo teda Boh spojil, človek nech neroz­lučuje. 7 Oni mu po­vedali: Prečo teda Mojžiš pri­kázal dať pre­púšťací list a pre­pus­tiť ju? 8 Nato Ježiš po­vedal: Mojžiš vám do­volil pre­pus­tiť manžel­ku pre tvrdo­sť vášho srd­ca, ale od začiat­ku to nebolo tak. 9 Hovorím vám, že kto pre­pus­tí manžel­ku, ak len nie pre smils­tvo, a vez­me si inú, cudzoloží. 10 Učeníci mu po­vedali: Ak je to tak­to medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa. 11 On im od­povedal: Nie všet­ci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané. 12 Sú totiž ľudia ne­schop­ní manžels­tva, ktorí sa tak narodili zo života mat­ky; iní sú ne­schop­ní manžels­tva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú ne­schop­ní manžels­tva, lebo sa sami urobili takými pre nebes­ké kráľov­stvo. Kto to môže po­chopiť, nech po­chopí. Požehnávanie malých detí13 Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a mod­lil sa. Učeníci im však do­hovárali. 14 No Ježiš po­vedal: Nechaj­te deti a neb­ráňte im pri­chádzať ku mne, lebo takým pat­rí nebes­ké kráľov­stvo. 15 Po­tom na ne kládol ruky a od­išiel od­tiaľ. Bohatý mládenec16 Tu k nemu ktosi prišiel a po­vedal: Učiteľ, čo dob­ré mám robiť, aby som mal večný život? 17 Ježiš mu od­povedal: Čo sa ma pýtaš na dob­ro? Jeden je Dob­rý! Ak však chceš voj­sť do života, za­chovávaj pri­kázania. 18 A ktoré? , opýtal sa ho. Ježiš mu po­vedal: Tieto: Nezabiješ! Ne­scudzoložíš! Ne­pok­rad­neš! Ne­vydáš krivé svedec­tvo! 19 Cti svoj­ho otca a svoju mat­ku! A: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého! 20 Mládenec mu po­vedal: Toto všet­ko som za­chovával. Čo mi ešte chýba? 21 Ježiš mu od­povedal: Ak chceš byť do­konalý, choď, predaj svoj majetok, roz­daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma. 22 Keď mládenec počul toto slovo, od­išiel smut­ný, lebo mal veľký majetok. Nebezpečenstvo bohatstva23 Tu Ježiš po­vedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko voj­de do nebes­kého kráľov­stva. 24 Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prej­sť uchom ihly ako bohatému voj­sť do Božieho kráľov­stva. 25 Keď to počuli učeníci, po­vedali vo veľkom úžase: Kto po­tom môže byť spasený? 26 Ježiš sa na nich za­hľadel a po­vedal im: Ľuďom je to ne­možné, ale Bohu je všet­ko možné. 27 Vtedy mu Peter po­vedal: Po­zri, my sme opus­tili všet­ko a na­sledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? 28 Ježiš im od­povedal: Amen, hovorím vám: Pri ob­novení sveta, keď Syn človeka za­sad­ne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma na­sledovali, za­sad­nete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Iz­raela. 29 Každý, kto pre moje meno opus­til domy alebo bratov, alebo ses­try, alebo ot­ca, alebo mat­ku, alebo deti, alebo polia, do­stane stonásob­ne viac a bude dedičom večného života. 30 Ale mnohí pr­ví budú po­sled­nými a po­sled­ní pr­vými.

EkumenickýMatúš19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček