EkumenickýMatúš3

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ján Krstiteľ1 V tých dňoch vy­stúpil Ján Krs­titeľ, ktorý kázal v judskej púšti: 2 Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. — 3 Je to ten, o ktorom bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­návaj­te mu chod­níky. 4 Ján mal odev z ťavej srs­ti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobyl­kami a medom divých včiel. 5 Vtedy pri­chádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého Jud­ska a celého okolia Jor­dána. 6 Vy­znávali svoje hriechy a on ich krs­til v rieke Jor­dán. 7 Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji pri­chádzajú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred budúcim hnevom? 8 Prinášaj­te ovocie pri­merané po­kániu 9 a ne­mys­lite si, že si môžete po­vedať: Máme otca Ab­raháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Ab­rahámovi deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý ne­prináša dob­ré ovocie, bude vy­ťatý a hodený do ohňa. 11 Ja vás síce krs­tím vodou na po­kánie, ale ten, čo pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu san­dále. On vás bude krs­tiť Duchom svätým a ohňom. 12 Má v ruke vejačku a prečis­tí na­mlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýp­ky, no plevy spáli v neuhasiteľnom oh­ni. Pokrstenie Ježiša13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal po­krs­tiť. 14 Ján mu však chcel v tom za­brániť a po­vedal: Ja by som sa mal tebe dať po­krs­tiť, a ty pri­chádzaš ku mne? 15 Ale Ježiš mu od­povedal: Nechaj to teraz! Pat­rí sa nám vy­konať všet­ko, čo je spravod­livé. A tak mu Ján už neb­ránil. 16 Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho. 17 A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

EkumenickýMatúš3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček