EkumenickýMatúš27

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš pred Pilátom1 Na ús­vite všet­ci veľkňazi a starší ľudu vy­nies­li roz­hod­nutie proti Ježišovi, že ho treba usmr­tiť. 2 A tak ho spútali, od­vied­li a vy­dali vladárovi Pilátovi. Judášov koniec3 Keď zrad­ca Judáš videl, že Ježiša od­súdili, rozľútos­tený vrátil trid­sať striebor­ných veľkňazom a starším 4 so slovami: Zhrešil som, lebo som zradil ne­vin­nú krv. Ale oni mu po­vedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec! 5 On od­hodil striebor­né peniaze do chrámu a vzdialil sa. Po­tom od­išiel a obesil sa. 6 Veľkňazi vzali peniaze a po­vedali: Ne­slobod­no ich dať do chrámovej po­klad­nice, lebo je to cena za krv. 7 Po porade kúpili za ne hr­nčiarovo pole na po­chovávanie cudzin­cov. 8 Pre­to sa to pole až do­dnes volá Pole kr­vi. 9 Vtedy sa spl­nilo to, čo po­vedal prorok Jeremiáš: Vzali trid­sať striebor­ných, cenu toho, ktorého tak­to ocenili synovia Iz­raela, 10 a dali ich za hr­nčiarovo pole, ako mi pri­kázal Pán. Ježiš pred Pilátom11 Ježiša po­stavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš od­povedal: Ty to hovoríš! 12 A keď ho veľkňazi a starší ob­viňovali, nič ne­od­povedal. 13 Vtedy sa ho Pilát pýtal: Ne­počuješ, čo všet­ko svedčia proti tebe? 14 Ale on mu ne­od­povedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. 15 Na sviat­ky mal vladár vo zvyku pre­púšťať jed­ného väzňa, ktorého si zá­stup vy­žiadal. 16 Vtedy tam mali aj po­vest­ného väzňa, ktorý sa volal Barab­báš. 17 Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: Ktorého vám mám pre­pus­tiť: Barab­báša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kris­tus? 18 Vedel totiž, že ho vy­dali zo závis­ti. 19 Keď Pilát sedel na súd­nej stolici, od­kázala mu jeho žena: Ne­maj nič s tým spravod­livým! Mnoho som dnes vo sne pre neho vy­tr­pela. 20 Veľkňazi a starší však navied­li zá­stupy, aby si žiadali Barab­báša a Ježiša za­hubili. 21 Vladár sa ich opýtal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám pre­pus­til? Od­povedali: Barab­báša. 22 Pilát im po­vedal: Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kris­tus? Všet­ci od­povedali: Ukrižovať ho! 23 On na­mietal: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho! 24 Keď Pilát videl, že už nič ne­pomôže, ba že po­búrenie ešte sil­nie, vzal vodu, umyl si ruky pred zá­stupom a vy­hlásil: Ja ne­mám vinu na tej­to kr­vi. To je vaša vec! 25 A všetok ľud od­povedal: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im pre­pus­til Barab­báša, Ježiša však dal zbičovať a vy­dal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci sa vysmievajú Ježišovi27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vlád­nej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohor­tu. 28 Vy­zliek­li ho a ob­liek­li do pur­purového plášťa, 29 z tŕnia upliet­li veniec a na­sadili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trs­tinu, padali pred ním na kolená a po­smievali sa mu: Buď po­zdravený, židov­ský kráľ! 30 Pľuli naňho, brali mu trs­tinu a bili ho po hlave. 31 Keď sa mu na­pos­mievali, vy­zliek­li mu plášť a ob­liek­li jeho rúcho. Po­tom ho od­vied­li, aby ho ukrižovali. Ukrižovanie Ježiša32 Ako vy­chádzali, stret­li človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. 33 Tak prišli na mies­to zvané Gol­gota — to znamená Leb­ka, 34 a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochut­nal, nech­cel piť. 35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a roz­delili si jeho rúcho. 36 Po­tom si po­sadali a strážili ho. 37 Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: Toto je Ježiš, kráľ Židov. 38 Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločin­cov: jed­ného sprava a druhého zľava. 39 Tí, čo tade pre­chádzali, rúhali sa mu, výs­mešne po­triasali hlavou 40 a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho po­stavíš! Za­chráň sám seba, ak si Syn Boží, a zo­stúp z kríža! 41 Podob­ne sa mu po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími: 42 Iných za­chraňoval, sám seba ne­môže za­chrániť! Je kráľom Iz­raela, nech teraz zo­stúpi z kríža a uveríme v neho! 43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vy­slobodí, ak ho má rád! Veď po­vedal: Som Boží Syn! 44 Takis­to ho po­tupovali aj zločin­ci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Ježišova smrť45 Od šies­tej hodiny na­stala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny. 46 Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš sil­ným hlasom: Éli, Éli, lema sabacht­hani? , čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? 47 Keď to počuli nie­ktorí z tých, čo tam stáli, po­vedali: Volá Eliáša! 48 Jeden z nich hneď od­behol a vzal špon­giu, na­pl­nil ju oc­tom, na­sadil na trs­tinu a dával mu piť. 49 Ale os­tat­ní hovorili: Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vy­slobodiť. 50 Ale Ježiš znova zvolal moc­ným hlasom a vy­pus­til ducha. 51 A hľa, chrámová opona sa roz­trh­la na dvoje od­vr­chu až na­spodok, zem sa trias­la a skaly pukali. 52 Ot­vorili sa hroby a mnohé telá zo­snulých svätých boli vzkriesené. 53 A keď vy­šli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mes­ta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stot­ník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zeme­trasenie a všet­ko, čo sa dialo, veľmi sa preľak­li a po­vedali: Toto bol na­ozaj Boží Syn! 55 Zo­bďaleč sa pri­zerali mnohé ženy, ktoré na­sledovali Ježiša z Galiley a po­sluhovali mu. 56 Bola medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária Jakubova a Jozefova mat­ka, i mat­ka Zebedejových synov. Ježišov pohreb57 Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. 58 Zašiel k Pilátovi a pop­rosil ho o Ježišovo telo. Pilát roz­kázal, aby mu ho vy­dali. 59 Jozef vzal telo, za­vinul ho do čis­tého plát­na 60 a uložil vo svojom novom hrobe, ktorý si vy­tesal v skale. K vchodu do hrobu pri­valil veľký kameň a od­išiel. 61 Bola tam Mária Mag­daléna a iná Mária; sedeli oproti hrobu. Stráž pri hrobe62 Na druhý deň po príp­rav­nom dni sa zhromaždili veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a po­vedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvod­ca, kým ešte žil, po­vedal: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. 64 Roz­káž teda za­bez­pečiť hrob až do tretieho dňa, aby ne­prišli jeho učeníci, ne­uk­rad­li ho a ne­povedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak po­sled­ný blud bude horší ako pr­vý. 65 Pilát im po­vedal: Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete. 66 Tak od­išli a za­bez­pečili hrob: za­pečatili kameň a po­stavili stráž.

EkumenickýMatúš27

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček