EkumenickýMatúš20

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Robotníci vo vinici1 Lebo nebes­ké kráľov­stvo sa podobá hos­podárovi, ktorý vy­šiel na ús­vite najať si robot­níkov do vinice. 2 Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice. 3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im: 4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé. 5 A oni šli. Znova vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodine a urobil tak is­to. 6 Keď vy­šiel okolo jedenás­tej a našiel iných po­stávať, po­vedal im: Čo tu stojíte celý deň a za­háľate? 7 Po­vedali mu: Keď nás ni­kto nenajal! Hovorí im: Choďte aj vy do vinice. 8 Keď sa zvečerilo, po­vedal majiteľ vinice svoj­mu správ­covi: Za­volaj robot­níkov a vy­plať im mzdu, všet­kým od po­sled­ných až po pr­vých! 9 Keď prišli tí, čo boli najatí o jedenástej, do­stali po denári. 10 Tí, čo prišli pr­ví, mys­leli si, že do­stanú viac. No aj oni do­stali po denári. 11 Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi: 12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. 13 On však po­vedal jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? 14 Vez­mi, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto po­sled­nému dať toľko, koľko tebe. 15 Ne­mám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo za­zeráš na mňa, že som dob­rý? 16 Tak budú po­sled­ní pr­vými a pr­ví po­sled­nými. Tretia predpoveď utrpenia17 Keď Ježiš vy­stupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanás­tich učeníkov a ces­tou im hovoril: 18 Hľa, vy­stupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vy­daný veľkňazom a zákon­níkom. Od­súdia ho na sm­rť 19 a vy­dajú po­hanom, aby ho vy­smiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzkriesený. Žiadosť matky Zebedejových synov20 Vtedy k nemu pri­stúpila mat­ka Zebedejových synov so svojimi syn­mi, klaňala sa a prosila ho o niečo. 21 On sa jej opýtal: Čo chceš? Po­vedala mu: Po­vedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľov­stve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. 22 Ježiš však od­povedal: Ne­viete, čo si želáte! Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Po­vedali mu: Môžeme. 23 Od­povedal im: Môj kalich síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To do­stanú tí, ktorým to pri­pravil môj Otec. 24 Keď to počuli os­tat­ní desiati, na­mr­zeli sa na oboch bratov. 25 Ježiš ich však za­volal k sebe a po­vedal: Viete, že vlád­covia panujú nad národ­mi a moc­nári ich utláčajú. 26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. 27 Kto sa chce stať medzi vami pr­vý, bude vaším ot­rokom. 28 Ani Syn človeka ne­prišiel dať sa ob­sluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkup­né za mnohých. Uzdravenie dvoch slepcov29 Keď vy­chádzali z Jericha, išiel za ním veľký zá­stup. 30 A hľa, pri ces­te sedeli dvaja slep­ci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad na­mi. 31 Zá­stup ich ok­ríkal, aby mlčali. Oni tým hlas­nejšie kričali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad na­mi. 32 Ježiš za­stal, za­volal ich a opýtal sa: Čo chcete, aby som vám urobil? 33 Od­povedali mu: Pane, nech sa nám ot­voria oči! 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi a dot­kol sa ich očí. Hneď začali vidieť a na­sledovali ho.

EkumenickýMatúš20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček