EkumenickýMatúš6

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

O almužne1 Daj­te si po­zor, aby ste ne­prejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len pre­to, aby vás ob­divovali, lebo nedos­tanete od­menu od vášho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš al­mužnu, ne­vy­trubuj pred sebou, ako to robia po­kryt­ci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám: Už majú svoju od­menu. 3 Ale keď ty dávaš al­mužnu, nech ne­vie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, 4 aby tvoja al­mužna zo­stala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti od­platí. O modlitbe5 Keď sa mod­líte, nebuďte ako po­kryt­ci. Tí pri mod­lit­be radi stoja v synagógach a na rohoch námes­tí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju od­menu. 6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej iz­biet­ky, za­vri za sebou dvere a mod­li sa k svojmu Ot­covi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti od­platí. 7 Pri mod­lit­be nehovor­te pri­veľa ako po­hania, ktorí si mys­lia, že budú vy­počutí pre svoju mnoho­vrav­nosť. 8 Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte. Pánova modlitba9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje, 10 príď kráľov­stvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každoden­ný daj nám dnes 12 a od­pusť nám naše viny, ako i my od­púšťame svojim vin­níkom. 13 A ne­uveď nás do po­kušenia, ale zbav nás zlého. 14 Lebo ak vy od­pus­títe ľuďom ich po­kles­ky, aj vám od­pus­tí váš nebes­ký Otec. 15 Ale ak vy ne­od­pus­títe ľuďom, ani vám váš nebes­ký Otec ne­od­pus­tí vaše po­kles­ky. O pôste16 Keď sa po­stíte, ne­tvár­te sa za­chmúrene ako po­kryt­ci. Tí zaned­bávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjav­né, že sa pos­tia. Amen, hovorím vám: Oni už majú svoju od­menu. 17 Keď sa však ty po­stíš, na­tri si hlavu olejom a tvár si umy, 18 aby nie ľudia videli, že sa po­stíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti od­platí. O pokladoch v nebesiach19 Ne­z­hromažďuj­te si po­klady na zemi, kde ich zožiera hr­dza a mole a kde zlodeji vnikajú a krad­nú. 20 Zhromažďuj­te si po­klady v nebi, kde ich nezožiera ani hr­dza, ani mole, a kde zlodeji ne­vnikajú a nek­rad­nú. 21 Veď kde je tvoj po­klad, tam bude aj tvoje srd­ce. 22 Lam­pou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čis­té, celé tvoje telo bude pl­né svet­la. 23 Ale ak tvoje oko bude za­kalené, celé tvoje telo bude pl­né tmy. Ak teda svet­lo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma! 24 Ni­kto ne­môže slúžiť dvom pánom. Buď jed­ného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lip­núť a druhým po­hŕdať. Ne­môžete slúžiť Bohu i mamone. O ustarostenosti25 Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si ob­lečiete. Či nie je život viac ako jed­lo a telo viac ako odev? 26 Po­zrite sa na nebes­ké vtáky: ne­sejú, nežnú, ne­z­hromažďujú obilie do sýpok, a váš nebes­ký Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? 28 A prečo ste takí ustaros­tení o oblečenie? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú: ne­na­máhajú sa a ne­pradú. 29 No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak ako hocik­torá z nich. 30 Keď teda Boh tak­to ob­lieka trávu na poli, ktorá dnes je a zaj­tra ju hodia do pece, či ne­ob­lečie oveľa skôr vás, vy malover­ní? 31 Nehovor­te teda ustaros­tene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si ob­lečieme? 32 Veď toto všet­ko zháňajú po­hania; a váš nebes­ký Otec pred­sa vie, že to všet­ko po­trebujete. 33 Hľadaj­te však najprv Božie kráľov­stvo a jeho spravod­livosť a toto všet­ko sa vám pri­dá. 34 Nebuďte teda ustaros­tení o zajtrajšok, lebo zaj­trajšok sa o seba po­stará. Každý deň má do­sť vlast­ného trápenia.

EkumenickýMatúš6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček