EkumenickýMatúš8

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Uzdravenie malomocného1 Keď Ježiš zo­stúpil z vrchu, išli za ním veľké zá­stupy. 2 Tu prišiel k nemu malomoc­ný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očis­tiť. 3 On vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal: Chcem, buď čis­tý. A hneď bol čis­tý od malomocen­stva. 4 Ježiš mu po­tom po­vedal: Hľaď, aby si o tom ni­komu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako pri­kázal Mojžiš — im na svedec­tvo. Uzdravenie stotníkovho sluhu5 Keď vošiel do Kafar­nau­ma, prišiel k nemu stot­ník a prosil ho: 6 Pane, môj sluha leží doma ochr­nutý a hroz­ne sa trápi. 7 Ježiš mu od­povedal: Prídem a uzdravím ho. 8 Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som pod­riadený človek a mne sú zasa pod­riadení vojaci. Keď po­viem jed­nému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svoj­mu sluhovi: Urob to! , tak to urobí. 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a po­vedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľov­stve, 12 ale synovia kráľov­stva budú vy­hodení von do tmy. Tam bude plač a šk­rípanie zubami. 13 Po­tom Ježiš po­vedal stot­níkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. Uzdravenie mnohých chorých14 Keď Ježiš prišiel do Pet­rov­ho domu, videl jeho tes­tinú ležať v horúčke. 15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka ju opus­tila. Vstala a ob­sluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, prinies­li mu mnohých po­sad­nutých démon­mi. On slovom vy­hnal duchov a uzdravil všet­kých tr­piacich, 17 aby sa spl­nilo to, čo po­vedal prorok Izai­áš: On vzal na seba naše slabos­ti a niesol naše choroby. Nasledovanie Ježiša18 Keď Ježiš videl zá­stup okolo seba, roz­kázal pre­plaviť sa na druhý breh. 19 Tu prišiel nejaký zákon­ník a po­vedal mu: Učiteľ, pôj­dem za tebou všade, kam sa len ob­rátiš. 20 Ježiš mu však od­povedal: Líšky majú svoje nory a nebes­ké vtáky hniez­da, Syn človeka však ne­má kde hlavu skloniť. 21 Iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať si ot­ca. 22 Ježiš mu však po­vedal: Na­sleduj ma, a nechaj mŕt­vym po­chovávať svojich mŕt­vych. Utíšenie búrky23 Po­tom na­stúpil na loďku a jeho učeníci za ním. 24 Zrazu sa na mori strh­la taká veľká búr­ka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. 25 Pri­stúpili k nemu a zo­budili ho: Pane, za­chráň nás, hynieme! 26 On im však po­vedal: Čo ste takí bojaz­liví, vy malover­ní? Po­tom vstal, po­hrozil vích­ru a moru a za­vlád­lo hl­boké ticho. 27 Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho po­slúchajú? Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji28 Keď prišiel na druhý breh do gadar­ského kraja, vy­beh­li proti nemu dvaja po­sad­nutí, ktorí vy­šli z hrobových jas­kýň. Tak zúrili, že sa ni­kto ne­od­vážil prej­sť po tej ces­te. 29 Zrazu vy­krík­li: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? 30 Obďaleč sa pás­la veľká črieda svíň. 31 Démoni ho prosili: Ak nás už vy­háňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. 32 On im to do­volil: Choďte! Vtom vy­šli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a za­hynula vo vode. 33 Pas­tieri ušli, a keď prišli do mes­ta, poroz­právali všet­ko, aj udalosť s posadnutými. 34 Tu celé mes­to vy­šlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stret­li, prosili ho, aby od­išiel z ich kraja.

EkumenickýMatúš8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček