EkumenickýMatúš10,1

Matúš 10:1

Evanjelium podľa Matúša

Zvolal si dvanás­tich učeníkov a dal im moc nad nečis­tými duch­mi, takže ich moh­li vy­háňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh.


Verš v kontexte

1 Zvolal si dvanás­tich učeníkov a dal im moc nad nečis­tými duch­mi, takže ich moh­li vy­háňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh. 2 Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat On­drej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján, 3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a mýt­nik Matúš, Jakub Al­fejov a Tadeáš,

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­volajúc si svojich dvanás­tich učeníkov dal im p­rávo a moc nad nečis­tými duch­mi, aby ich vy­háňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

Evanjelický

1 I zvolal si dvanás­tich učeníkov, dal im moc vy­háňať nečis­tých duchov a uzdravovať všet­ky neduhy a všet­ky choroby.

Ekumenický

1 Zvolal si dvanás­tich učeníkov a dal im moc nad nečis­tými duch­mi, takže ich moh­li vy­háňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh.

Bible21

1 Po­tom svo­lal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečis­tý­mi du­chy, aby je vy­míta­li a aby uz­dravova­li každou ne­moc a každý ne­duh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček