EkumenickýMatúš2

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Návšteva mudrcov1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Bet­leheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudr­ci z východu. 2 Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židov­ský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviez­du a prišli sme sa mu po­kloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, roz­rušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4 Zvolal všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Od­povedali mu: V judskom Bet­leheme, tak ako to na­písal prorok: 6 A ty, Bet­lehem, v judskej krajine, vôbec nie si naj­menší medzi jud­skými pop­red­nými mes­tami, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pas­tierom môj­ho ľudu, Iz­raela. 7 Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da. 8 Po­slal ich do Bet­lehema a po­vedal: Choďte a pod­rob­ne zis­tite všet­ko o tom dieťati. Keď ho náj­dete, oznám­te mi to, aby som sa mu aj ja šiel po­kloniť. 9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až za­stala nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko. 10 Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť. 11 Vošli do domu, uvideli dieťat­ko s jeho mat­kou Mári­ou. Pad­li na zem a klaňali sa mu. Ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu. 12 Na po­kyn vo sne, aby sa ne­vracali k Herodesovi, inou ces­tou sa vrátili do svojej krajiny. Útek do Egypta a vraždenie detí v Betleheme13 Po ich od­chode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Vstaň, vez­mi dieťat­ko i jeho mat­ku a uteč do Egyp­ta! Zo­staň tam tak dl­ho, kým ti ne­poviem. Herodes bude totiž hľadať dieťat­ko, aby ho zmár­nil. 14 A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťat­ko i jeho mat­ku a od­išiel do Egyp­ta. 15 Zo­stal tam až do Herodesovej smr­ti, aby sa spl­nilo to, čo po­vedal Pán ús­tami proroka: Z Egypta som po­volal svoj­ho syna. 16 Keď po­tom Herodes zbadal, že ho mudr­ci oklamali, veľmi sa na­hneval. Dal po­v­raždiť v Betleheme a na celom okolí všet­kých chlap­cov do dvoch rokov, a to podľa času, na ktorý sa dô­klad­ne po­vy­pytoval mudr­cov. 17 Vtedy sa spl­nilo, čo po­vedal prorok Jeremiáš: 18 Hlas bolo počuť v Ráme, plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nech­cela sa dať po­tešiť, lebo ich už niet. Návrat z Egypta19 Po Herodesovej smr­ti sa Pánov an­jel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20 a po­vedal: Vstaň, vez­mi dieťat­ko a jeho mat­ku a vráť sa do iz­rael­skej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťat­ku, po­mreli. 21 Jozef vstal, vzal dieťat­ko i jeho mat­ku a vrátil sa do iz­rael­skej krajiny. 22 Keď však počul, že Ar­chela­os kraľuje v Judsku na­mies­to svoj­ho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Na po­kyn zo sna od­išiel do Galiley. 23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa spl­nilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaret­ský.

EkumenickýMatúš2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček