EkumenickýMatúš10,22

Matúš 10:22

Evanjelium podľa Matúša

Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.


Verš v kontexte

21 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich. 22 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený. 23 Keď vás budú prena­sledovať v jednom mes­te, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že ne­pochodíte všet­ky mes­tá Iz­raela, kým ne­príde Syn človeka.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

22 A budete nenávidení od všet­kých pre moje meno, ale ten, kto zo­tr­vá do kon­ca, bude spasený.

Evanjelický

22 A všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený.

Ekumenický

22 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.

Bible21

22 Kvů­li mé­mu jménu vás bu­dou všich­ni nenávi­dět, ale kdo vy­trvá až do kon­ce, bude za­chráněn.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček