EkumenickýMatúš7

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

O odsudzovaní iných1 Ne­súďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa na­meria vám. 3 A prečo vidíš tries­ku v oku svoj­ho brata a brv­no vo vlast­nom oku nez­badáš? 4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti tries­ku z oka! — a po­zri, v oku máš brv­no? 5 Po­krytec, vy­ber najprv brv­no z vlastného oka a po­tom uvidíš, ako vy­brať tries­ku z oka svoj­ho brata. 6 Nedávaj­te, čo je sväté, psom a nehádžte svoje per­ly pred svine, aby ich ne­pošliapali nohami, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás! O vypočutí modlitieb7 Pros­te a do­stanete, hľadaj­te a náj­dete, klop­te a ot­vorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, do­stáva, kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klope, sa ot­vorí. 9 Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, 10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá dob­ré dary váš nebes­ký Otec tým, čo ho prosia! O spolunažívaní12 Všet­ko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rob­te aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. 13 Vchádzaj­te tes­nou bránou! Veď prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. 14 Do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, čo ju na­chádzajú. O falošných prorokoch15 Daj­te si po­zor na falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnút­ri sú to draví vl­ci. 16 Po ovocí ich po­znáte. Vari oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dob­rý strom ne­môže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom ne­môže rodiť dob­ré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa. 20 Po ich ovocí ich teda po­znáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do nebes­kého kráľov­stva, ale iba ten, kto pl­ní vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi po­vedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene ne­prorokovali? Ne­vyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho moc­ných činov? 23 Vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal. Odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­tí! O dvoch staviteľoch24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale. 25 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa vody, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale ne­zrútil sa, lebo mal zá­klady na skale. 26 No každý, kto počúva tieto moje slová a ne­pl­ní ich, bude sa podobať na nerozum­ného muža, ktorý si po­stavil dom na pies­ku. 27 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa rieky, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Záver28 Keď Ježiš skončil túto reč, zá­stupy žas­li nad jeho učením. 29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákon­níci.

EkumenickýMatúš7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček