EkumenickýMatúš24

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Predpoveď skazy chrámu1 Po tom, čo Ježiš vy­šiel z chrámu a od­chádzal od­tiaľ, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stav­by. 2 On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané. Znamenia konca3 Keď sedel na Olivovom vr­chu a boli sami, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Po­vedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a kon­ca sveta. 4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som Kris­tus. A mnohých zvedú. 6 Budete počuť voj­nový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa ne­preľak­li. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. 7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, mies­tami budú hladomory a zeme­trasenia. 8 Ale to všet­ko je začiatok út­rap. 9 Po­tom vás vy­stavia súženiu, budú vás vraždiť a všet­ky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť. 11 Po­vs­tane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pre­tože sa rozm­noží ne­právosť, v mnohých vy­c­hlad­ne lás­ka. 13 Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený. 14 A toto evan­jelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom. A po­tom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte stáť na svätom mies­te ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej bolo po­vedané ús­tami proroka Daniela — kto číta, nech po­chopí —, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr. 17 Kto bude na streche, nech nezo­stupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa ne­vracia vziať si plášť. 19 V tých dňoch beda ťar­chavým a dojčiacim ženám. 20 Mod­lite sa, aby ste ne­museli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil, ale kvôli vy­voleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kris­tus, alebo: Tam je — ne­ver­te! 24 Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených. 25 Hľa, vo­pred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda po­vedia: Hľa, je na pu­statine — ne­vychádzaj­te! Hľa, je vnút­ri domu — ne­ver­te! 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. 28 Kde bude mŕt­vola, tam sa zhromaždia supy. Príchod Syna človeka29 Hneď po súžení tých dní sln­ko sa za­tmie a mesiac ne­vydá svoj jas, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa budú chvieť. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všet­ky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou. 31 On pošle svojich an­jelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vy­volených zo štyroch strán sveta, od jed­ného kraja nebies až po druhý. Poučenie z figovníka32 Od figov­níka si vez­mite po­učenie: Keď jeho ratolesť mlad­ne a vy­háňa lís­tie, viete, že leto je blíz­ko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všet­ko, vedz­te, že je blíz­ko, predo dver­mi. 34 Amen, hovorím vám, že sa ne­pominie toto po­kolenie, kým sa to všet­ko ne­stane. 35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú. 36 No o tom dni a o tej hodine ne­vie nik, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, iba Otec. Výzva bedliť37 Lebo ako bolo za dní No­acha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred po­topou ľudia jed­li a pili, ženili sa a vy­dávali až do toho dňa, keď No­ach vošiel do korábu, 39 a nič nebadali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jed­na bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedom­te si pred­sa, že keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bed­lil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. 44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte. Podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi45 Kto je teda ver­ný a múd­ry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služob­níc­tvom, aby im dával načas po­krm? 46 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de tak robiť. 47 Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majet­kom. 48 Ale keby si zlý sluha po­vedal v duchu: Môj pán mešká, 49 a začal by biť svojich spolu­sluhov, jesť a piť s opilcami — 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenaz­dá, 51 roz­sek­ne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a šk­rípanie zubami.

EkumenickýMatúš24

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček