EkumenickýJán1

Ján

Evanjelium podľa Jána

1 Na počiat­ku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiat­ku u Boha. 3 Ním vznik­lo všet­ko a bez neho ne­vznik­lo nič z toho, čo jes­tvuje. 4 V ňom bol život a život bol svet­lom ľudí. 5 A to svet­lo vo tme svieti, ale tma ho ne­po­hl­tila. 6 Od Boha bol po­slaný človek; volal sa Ján. 7 Prišiel ako svedok vy­dať svedec­tvo o svetle, aby všet­ci pro­stred­níc­tvom neho uverili. 8 On nebol svet­lom, ale prišiel vy­dať svedec­tvo o tom svet­le. 9 Bolo tu pravé svet­lo, čo os­vecuje každého človeka, to pri­chádzalo do sveta. 10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho ne­spoz­nal. 11 Do svoj­ho vlast­ného prišiel, ale jeho vlast­ní ho ne­prijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A Slovo sa stalo telom a pre­bývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jed­norodený Syn, pl­ný milos­ti a prav­dy. 15 Ján vy­dal o ňom svedec­tvo a volal: To je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, čo pri­chádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 16 Z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci prijali, milosť za milosťou. 17 Zákon bol totiž daný skr­ze Mojžiša, no milosť a prav­da prišli skr­ze Ježiša Kris­ta. 18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl. Jed­norodený Syn, Boh, ktorý je v lone Ot­ca, nám ho zjavil. Svedectvo Jána Krstiteľa19 Toto je Jánovo svedec­tvo: Keď Židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? 20 On vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Mesiáš. 21 Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. — Si azda ten prorok? Od­povedal: Nie. 22 Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, čo nás po­slali. Čo hovoríš sám o sebe? 23 Po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­naj­te Pánovu ces­tu, 24 Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov. 25 Opýtali sa ho: Prečo teda krs­tíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok? 26 Ján im od­povedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­poz­náte, 27 ten, čo pri­chádza po mne; ja nie som hoden roz­viazať mu remienok na obuvi. 28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til. 29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš pri­chádza k nemu, po­vedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 To je ten, o ktorom som po­vedal: Po mne pri­chádza muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja. 31 Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu. 32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval z neba a spočíval na ňom. 33 Ja som ho ne­poz­nal, ale ten, čo ma po­slal krs­tiť vodou, mi po­vedal: Na koho uvidíš zo­stupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krs­tí Duchom Svätým. 34 A ja som videl a vy­dávam svedec­tvo, že toto je Boží Syn. Povolanie učeníkov35 Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, 36 a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, po­vedal: Hľa, Baránok Boží! 37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. 38 Ježiš sa ob­rátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu po­vedali: Rab­bi — čo v preklade znamená Učiteľ —, kde bývaš? 39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zo­stali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny. 40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra. 41 Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný. 42 Pri­viedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho za­hľadel a po­vedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala. 43 Na druhý deň sa Ježiš roz­hodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a po­vedal mu: Na­sleduj ma! 44 Filip bol z Betsaidy, On­drejov­ho a Pet­rov­ho mes­ta. 45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta. 46 Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš! 47 Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti! 48 Na­tanael sa ho opýtal: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom. 49 Na­tanael mu po­vedal: Rab­bi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Iz­raela! 50 Ježiš mu po­vedal: Veríš len pre­to, lebo som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Po­tom mu po­vedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte ot­vorené nebo a Božích an­jelov vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

EkumenickýJán1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček