EkumenickýJán2

Ján

Evanjelium podľa Jána

Svadba v Káne1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam aj Ježišova mat­ka. 2 Na svad­bu po­zvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, po­vedala Ježišovi jeho mat­ka: Ne­majú vína. 4 Ježiš jej od­povedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte ne­prišla moja hodina. 5 Nato jeho mat­ka po­vedala ob­sluhujúcim: Urob­te všet­ko, čo vám po­vie! 6 Podľa židov­ských pred­pisov o očisťovaní tam stálo šesť kamen­ných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. 7 Ježiš po­vedal ob­sluhujúcim: Na­plňte nádoby vodou! A na­pl­nili ich až po okraj. 8 Po­tom im po­vedal: Teraz načrite a zanes­te starejšiemu! A oni zanies­li. 9 Keď starejší ochut­nal vodu, zmenenú na víno, ne­vedel, od­kiaľ je, no ob­sluhujúci, čo na­berali vodu, to vedeli. Za­volal si ženícha 10 a po­vedal mu: Každý človek podáva najprv dob­ré víno a po­tom, keď si hos­tia vy­pijú, horšie. Ty si však za­choval dob­ré víno až doteraz. 11 Ten­to začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilej­skej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. 12 Po tej­to udalos­ti zišiel do Kafar­nau­ma so svojou mat­kou, brat­mi i svojimi učeník­mi a zo­stali tam nie­koľko dní. Očistenie chrámu13 Blížila sa židov­ská Veľká noc a Ježiš vy­stúpil do Jeruzalema. 14 V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomen­cov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všet­kých vy­hnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly 16 a tým, čo predávali holuby, po­vedal: Od­nes­te to od­tiaľto! Nerob­te tržnicu z domu môj­ho Ot­ca! 17 Tu si jeho učeníci spomenuli, že je na­písané: Hor­livosť za tvoj dom ma stravuje. 18 Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? 19 Ježiš im od­povedal: Zbúraj­te ten­to chrám a ja ho za tri dni po­stavím. 20 Židia však hovorili: Štyrid­saťšesť rokov stavali ten­to chrám a ty ho po­stavíš za tri dni? 21 No on hovoril o chráme svoj­ho tela. 22 Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Pís­mu i slovu, ktoré Ježiš po­vedal. Ježiš pozná všetkých23 Keď bol cez veľkonočné sviat­ky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Ježiš sa im však sám nez­dôveroval, pre­tože on po­znal všet­kých 25 a od ni­koho ne­pot­reboval svedec­tvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človekovi.

EkumenickýJán2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček